۱۳۹۵-۰۴-۱۳

مقاله رابطه باورهاي خودکارآمدي، فراشناختي و تفکر انتقادي با سلامت روان دانشجويان علوم پزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در حكيم از صفحه ۱۸۰ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: رابطه باورهاي خودکارآمدي، فراشناختي و تفکر انتقادي با سلامت روان دانشجويان علوم پزشکي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدي
مقاله فراشناخت
مقاله تفکر انتقادي
مقاله سلامت روان
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارشكي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پاك مهر حميده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سلامت روان يکي از عوامل مهم در کارآيي تحصيلي و شغلي دانشجويان پزشکي است که تحت تاثير عوامل زيادي قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين باورهاي خودکارآمدي، فراشناختي و تفکر انتقادي با سلامت روان دانشجويان علوم پزشکي صورت گرفت.
روش کار: اين يک پژوهش توصيفي- تبييني بود. در اين پژوهش، ۳۵۷ نفر از دانشجويان (۱۹۶ دختر و ۱۶۱ پسر) که در سال تحصيلي ۹۰- ۸۹ در دانشگاه علوم پزشکي مشهد مشغول به تحصيل بودند، به روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه هاي خودکارآمدي عمومي شرر، باورهاي فراشناختي ولز، مهارت هاي تفکر انتقادي کاليفرنيا و سلامت عمومي گلدبرگ مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي حاصل با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل مسير، تجزيه و تفسير شدند.
يافته ها: نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين خودکارآمدي و سلامت روان (p<0.001،(r= -0.74 ، فراشناخت و سلامت روان (p<0.001،(r= -0.56  و همچنين تفکر انتقادي و سلامت روان دانشجويان (p<0.001،(r= -0.17  رابطه معناداري وجود دارد. نتايج تحليل مسير نمايانگر اين بود که مدل مسيري مورد نظر محققين با داده ها برازش دارد (RSMEA= 0.048، dF= 1، c2= 1.80،GFI= 1.00 ، .(AGFI= 0.97 ضريب مسير مستقيم خودکارآمدي بر سلامت روان (Se= 0.03 ، (b= -0.52 و همچنين ضريب مسير اثرات مستقيم خودکارآمدي بر فراشناخت (Se= 0.06،(b= 0.45 ، تفکر انتقادي بر فراشناخت (Se= 1.57، (b= 0.29 و فراشناخت بر سلامت روان (Se= 0.02، (b= -0.25 به لحاظ آماري معنادار بود.
نتيجه گيري: نتايج و يافته ها نشان داد علاوه بر اين که خودکارآمدي، فراشناخت و تفکر انتقادي با سلامت روان رابطه مستقيم دارند، خودکارآمدي با ميانجي گري فراشناخت بر سلامت روان تاثير غيرمستقيمي داشته و بيشترين اثر کلي را بر سلامت روان دارد.

© حقوق سایت محفوظ است