۱۳۹۶-۰۷-۰۱

مقاله دي ئيدرواپي آندروسترون و آزمون تحمل گلوكز خوراكي در زنان جوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۰ در پژوهش در علوم پزشکي از صفحه ۲۰۱ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: دي ئيدرواپي آندروسترون و آزمون تحمل گلوكز خوراكي در زنان جوان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دي هيدرواپي آندروسترون
مقاله قند
مقاله ديابت
مقاله تحمل گلوكز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: ناطقي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه. هدف از اين مطالعه بررسي تغييرات آزمون تحمل گلوكز خوراكي برحسب مقادير طبيعي دي ئيدرواپي آندورسترون (DHEA) مي باشد.
روشها. در اين مطالعه، ۳۷ زن با جوان با شاخص توده بدن (BMI) زير ۳۰kg/m2 كه هيچگونه مشكل طبي نداشتند، انتخاب شدند. در تمام افراد مورد مطالعه، آزمون تحمل گلوكز خوراكي انجام شد. سپس افراد در دو مرحله، مورد بررسي قرار گرفتند. در مرحله اول به دو گروه برحسب ميانگين مساحت زير منحني آزمون تحمل گلوكز خوراكي تقسيم شدند. مقادير DHEA  در دو گروه با هم مقايسه شد. در مرحله بعدي برحسب مقادير ميانگين ±DHEA انحراف معيار به سه گروه تقسيم شدند و آزمون تحمل در آنها مقايسه شدDHEA  برروش راديوايمنواسي و گلوكز اكسيداز اندازه گيري شد.
نتايج. در ۳۷ زن، ميانگين DHEA، ۲۸۹۵±۱۱۱۳ ng/ml بود. در زنان زير ميانگين (زير۲۸۹۵ng/ml) (تعداد ۱۵نفر)، مقدار AUC معادل ۱۰۴٫۷±۷۴۵ و در زنان بالاي ميانگين (۱۲نفر) مقدار ۵۱٫۹ ± ۶۷۰ ميلي مول بر ليتر دقيقه بود (P<0.05). در مقايسه سه گروه زنان برحسب DHEA (گروه اول: زير (۱۷۸۰ng/ml ، گروه دوم: ۱۷۸۰ تا ۴۰۰۸ و گروه سوم: بيشتر از ۴۰۰۸ ng/ml ) مقادير AUC بترتيب ۸۸٫۳ ± ۷۸۶ ، ۷۷٫۵±۶۹۱٫۷ و ۹۲٫۵ ± ۶۷۰٫۸ ميلي مول بر ليتر بر دقيقه بود. بين گروههاي اول و سوم و همچنين بين گروههاي دوم و سوم تفاوت وجود داشت (P<0.05).
بحث. بنظر مي رسد DHEA بصورت فيزيولوژيك باعث بهبود تحمل گلوكز مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است