۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله دانش، نگرش و عملكرد جمعيت شهر كرمان در مورد پيشگيري از سكته قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۴ منتشر شده است.
نام: دانش، نگرش و عملكرد جمعيت شهر كرمان در مورد پيشگيري از سكته قلبي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله نگرش
مقاله عملكرد
مقاله پيشگيري
مقاله سكته قلبي
مقاله كرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزواري سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلي زاده سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: برهاني پروين
جناب آقای / سرکار خانم: پيشكارمفرد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماريهاي ايسكميك قلب يكي از علل عمده مرگ و مير به‌خصوص در كشور‌هاي پيشرفته مي‌باشد. بيماريهاي عروق كرونر در ايران نيز شايع بوده و مرگ و مير ناشي از آن نيز رو به افزايش گذاشته است. اين پژوهش يك مطالعه توصيفي است كه به منظور تعيين دانش، نگرش و عملكرد جمعيت شهر كرمان در مورد پيشگيري از سكته قلبي صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: نمونه اين پژوهش شامل ۶۰۰ نفر از جمعيت شهر كرمان بودند كه با روش نمونه ‌گيري چند مرحله‌اي (خوشه‌اي، تصادفي و سيستماتيك) نمونه‌ها از مناطق مختلف شهر انتخاب شدند. ابزار گرد آوري اطلاعات پرسشنامه بود كه در زمينه‌هاي دانش ، نگرش و عملكرد در زمينه‌ فوق تنظيم گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمونهاي آناليز واريانس يك‌طرفه، كروكسال واليس، كاي دو و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
يافته‌ها: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه اكثر پاسخگويان از دانش متوسط برخوردار بودند و نمره دانش در زنان و افراد داراي تحصيلات بالاي ديپلم بيشتر بود.در مورد نگرش نيز اكثراً نگرش بي نظر تا مثبت داشته و نمرات زنان و كساني‌كه سابقه فشار خون داشتند، بيشتر بود.در زمينه عملكرد نيز در اغلب موارد در زمينه‌هاي پيشگيري ، عملكرد نادرست بود. در برخي موارد مربوط به پيشگيري، در سنين۵۰-۴۱ سال و بيشتر ، افراد با تحصيلات بالاتر، داراي سابقه سكته قلبي در خانواده و سابقه ابتلا به بيماري قلبي (به جز سكته قلبي) بالا بودن چربي خون، ديابت و بالا بودن فشار خون، عملكرد نسبت به ساير گروه‌ها بهتر بود(p<0.05).
نتيجه‌گيري: مجموعه يافته‌هاي اين پژوهش تأكيد بر نقش كادر بهداشتي نه تنها در افزايش آگاهي بلكه در بهبود و ارتقاء رفتارهاي پيشگيري را در اين زمينه دارد.

© حقوق سایت محفوظ است