۱۳۹۵-۰۳-۰۷

مقاله خود ارزشيابي راهكاري فراشناختي در بالا بردن دانش گرامري زبان آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: خود ارزشيابي راهكاري فراشناختي در بالا بردن دانش گرامري زبان آموزان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خود ارزشيابي
مقاله دانش گرامري
مقاله دانش آموز محوري
مقاله راهكارهاي فراشناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشكوه مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري فيروز عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، بررسي روش خود ارزشيابي به عنوان راهكاري فراشناختي در بالا بردن دانش گرامر زبان انگليسي براي دانش آموزان ايراني است. براي دستيابي به اين هدف، ۶۰ دانش آموز پسر در دوره راهنمايي با گروه سني ۱۳ الي ۱۶ سال شركت كردند. براي همسان سازي گروه ها از نظر مهارت زباني، آزمون نلسون ۱۹۷۶ سري ۵۰ اجرا شد. دانش آموزاني كه تفاوت فاحشي با ديگران داشتند از اين آزمون حذف شدند و انتخاب شدگان به گروه آزمايش و گروه كنترل تقسيم شدند.
براي تعيين سطح دانش گرامري دانش آموزان نيز آزموني انتخاب و به عنوان پيش آزمون اجرا شد. نتيجه نشان داد كه تفاوت آشكاري بين گروه ها وجود ندارد. بعد از پيش آزمون، فرآيند آموزش آغاز شد. گروه كنترل، آموزش سنتي دريافت كرد و تحت ارزشيابي سنتي قرار گرفت. در صورتي كه گروه آزمايش در فرآيند خود ارزشيابي شركت كردند كه به وسيله آن دانش آموزان فعاليت هاي خود را کنترل و نقاط ضعف و قدرت خود را بررسي مي كردند. فرآيند خود ارزشيابي به مدت شش جلسه و طي سه ماه انجام شد. يك جلسه پس از پايان آموزش، يك پس آزمون به عمل آمد. نتايج از طريق آزمون t مستقل مقايسه شد. نتيجه نشان داد كه اين دو گروه از نظر آماري تفاوتي معني دار دارند و خود ارزشيابي تاثير مثبتي در بالا بردن دانش گرامري دانش آموزان داشته است. نتايج اين مطالعه به طراحان برنامه درسي، معلمان و دانش آموزان كمك خواهد كرد تا زمان ويژه اي را به فرايند خود ارزشيابي اختصاص دهند. معلمان مي توانند خود ارزشيابي را در كنار فعاليت ها و روش هاي ديگر در كلاس به كار برند تا دانش گرامري دانش آموزان در آموزش زبان رشد يابد.

© حقوق سایت محفوظ است