۱۳۹۵-۰۳-۰۹

مقاله خصوصيات باليني و آزمايشگاهي سندرم گيلن باره كودكان با سابقه عفونت كمپيلوباكتر ژژوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در پژوهنده از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۲ منتشر شده است.
نام: خصوصيات باليني و آزمايشگاهي سندرم گيلن باره كودكان با سابقه عفونت كمپيلوباكتر ژژوني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم گيلن باره کودکان
مقاله کمپيلوباکتر ژژوني
مقاله خصوصيات باليني
مقاله خصوصيات آزمايشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كارگرماهر محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسين داوود
جناب آقای / سرکار خانم: بنيادي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعات اخير ارتباط بين سندرم گيلن باره و عفونت كمپيلوباكتر ژژوني را تاييد كرده اند. با اين وجود، خصوصيات سندرم گيلن باره كودكان متعاقب عفونت با اين ارگانيسم در ايران كمتر بررسي شده است. هدف از اين مطالعه، تعيين ميزان شيوع عفونت كمپيلوباكتر ژژوني در كودكان مبتلا به سندرم گيلن باره و خصوصيات باليني و آزمايشگاهي اين بيماران بود. مواد و روش ها: در مطالعه اي توصيفي – مقطعي از مرداد ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۷، چهل و هفت بيمار با تشخيص سندرم گيلن باره در بيمارستان كودكان تبريز بستري و وارد مطالعه شدند. در اين بيماران، بررسي سرولوژيك به روش الايزا براي تشخيص سابقه عفونت اخير با كمپيلوباكتر ژژوني انجام شد.
يافته ها: شواهد عفونت اخير با كمپيلوباكتر ژژوني در ۱۹ بيمار (۴/۴۰%) وجود داشت. ميانگين مدت بهبودي (توانايي راه رفتن مستقل) در بيماران با سابقه عفونت كمپيلوباكتر ژژوني طولاني تر از بيماران بدون سابقه عفونت بود (p<0.01). با اين حال، ۹۵% بيماران در پايان يك سال از شروع بيماري بدون كمك راه مي رفتند. الگوي آكسونال در گروه سرولوژي مثبت شايعتر بود (p<0.05).
نتيجه گيري: كمپيلوباكتر ژژوني يك عامل عفوني شايع، قبل از شروع علايم عصبي سندرم گيلن باره كودكان در ايران مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است