۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله خشونت فيزيكي در دوران بارداري و عواقب مادري و نوزادي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در پايش از صفحه ۴۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: خشونت فيزيكي در دوران بارداري و عواقب مادري و نوزادي آن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت خانوادگي
مقاله سوء استفاده فيزيكي
مقاله عواقب بارداري
مقاله نتيجه حاملگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي نجومي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: اكرمي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشونت در دوران بارداري، هم مادر و هم جنين را با مكانيزم هاي مستقيم و غيرمستقيم تحت تاثير قرار داده و منجربه عواقب ناگوار مادري و نوزادي مي گردد. هدف از اين مطالعه، تعيين فراواني خشونت فيزيكي اعمال شده از سوي همسر در دوران بارداري و ارتباط آن با عواقب مادري و نوزادي است.
مطالعه به صورت مشاهده اي- مقطعي بر روي ۴۰۶ نفر از زناني كه در تابستان ۸۱ در بيمارستان شهيد اكبر آبادي تهران زايمان كرده و در بخش بعد از زايمان بستري شده بودند، انجام و داده ها با استفاده از پرسشنامه اي كه حاوي ۳۰ سؤال بود جمع آوري شد. داده هايي مربوط به عواقب مادري و نوزادي عبارتند از: زايمان به شيوه سزارين، پارگي كيسه آب قبل از شروع دردهاي زايماني، بستري شدن مادر در بيمارستان در دوران بارداري، تولد نوزاد با وزن كم و تولد قبل از موعد. سپس با استفاده از آزمون آماري Chi-square به تعيين ارتباط خشونت فيزيكي با عواقب مادري و نوزادي پرداخته شد. همچنين با تعيين نسبت خطر (Odds-ratio) شدت ارتباط متغيرهاي مربوط به وضعيت عمومي زنان باردار و خشونت فيزيكي تعيين گرديد.
فراواني خشونت فيزيكي از سوي همسر در دوران بارداري، ۷/۱۰ درصد تعين شد و بين خشونت فيزيكي با سطح تحصيلات پايين مادر، مصرف سيگار و دارو بدون تجويز پزشك ارتباط معني دار به دست آمد. همچنين عدم رعايت فاصله گذاري بين تولدها، عدم مراجعه به موقع جهت مراقبت هاي دوران بارداري، حاملگي ناخواسته و بستري به علل عفونت كليه، خونريزي شديد همراه با درد، تهوع، استفراغ و پارگي كيسه آب قبل از شروع دردهاي زايماني، وزن كم زمان تولد و تولد قبل از موعد در زناني كه مورد خشونت فيزيكي قرار گرفته بودند، بيش از زنان گروه مقابل بود (p<0.05).
با توجه به يافته هاي مطالعه حاضر ضمن تاييد ارتباط بين خشونت فيزيكي و عواقب نامطلوب مادري و نوزادي توصيه مي شود غربالگري براي خشونت خانوادگي در ابتداي دوران بارداري انجام گردد.

© حقوق سایت محفوظ است