۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله خالص سازي آنزيم آلكالين فسفاتاز از جفت انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۲ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: خالص سازي آنزيم آلكالين فسفاتاز از جفت انساني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلكالين فسفاتاز
مقاله جفت انساني
مقاله كروماتوگرافي
مقاله الكتروفورز ديسك ژلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبرومند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرزامي بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نام علمي آنزيم آلکالين فسفاتازEC3.1.3.1 Orthophosphor monoester phosphohydrolase مي باشد. اين آنزيم از نظر ساختماني يک گليکوپروتئين دي مري است که فقط در محيط قليايي به کمک يون منيزيم به عنوان فعال کننده عمل مي کند. اين آنزيم در سطح وسيع، در طبيعت پراکنده است. آلکالين فسفات يک آنزيم متصل به غشا است. هدف از اين تحقيق، خالص سازي اين آنزيم طي هفت مرحله از جفت است که بعد از تهيه محلول هموژنيت بافت جفت، اين بافت تحت عمل استخراج با بوتانل نرمال قرار گرفت و سپس بوسيله فيلتراسيون ژلي روي سفادکس ۲۰۰G و عمل رسوب دادن محلول حاصل با آمونيم سولفات و با استن و در مرحله بعد توسط کروماتوگرافي روي ستون دي اتيل آمينواتيل سلولز (DEAE – CELLULOSE) با گراديانت کلرور سديم از ستون خارج گرديد. در مرحله نهايي، الکتروفورز پره پارتيو (Preparative) انجام گرفت. فعاليت مخصوص آنزيم به دست آمده از جفت، U/mg 201.9 و فاکتور خالص سازي براي جفت، ۶۱۱٫۸ به دست آمد که نشان دهنده جداسازي کامل اين آنزيم بود. براي رنگ آميزي آلکالين فسفاتاز به جاي اين که از N نفتيل فسفات استفاده شود، از پارانيتروفنيل فسفات استفاده شد که در محل آلکالين فسفاتاز در ژل الکتروفورز، يک باند به رنگ زرد طلايي ظاهر شد و خالص سازي اين آنزيم را تاييد نمود.

© حقوق سایت محفوظ است