۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله حدود طبيعي ابعاد آناتوميك سر و صورت نوزادان پسر به روش سفالومتري در گروه هاي قومي فارس بومي و تركمن در شهرستان گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در مجله علوم پايه پزشکي ايران از صفحه ۳۲ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: حدود طبيعي ابعاد آناتوميك سر و صورت نوزادان پسر به روش سفالومتري در گروه هاي قومي فارس بومي و تركمن در شهرستان گرگان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتروپومتري
مقاله سفالومتري
مقاله ايندكس سفاليك
مقاله ايندكس پروسوپيك
مقاله جنس
مقاله قوميت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل علي پور محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ماستري فراهاني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري كامران
جناب آقای / سرکار خانم: جهانشاهي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: محرري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق حدود ابعاد طبيعي سر و صورت نوزادان پسر در دو گروه قومي فارس و تركمن در شهرستان گرگان مي باشد. اين مطالعه به صورت توصيفي و به روش مقطعي بر روي ۳۱۱ نوزاد يك روزه كه از نظر باليني سالم بودند، به روش سفالومتري كلاسيك انجام گرديد.
ميانگين و انحراف معيار ايندكس هاي سفاليك و پروسوپيك در گروه هاي قومي فارس بومي و تركمن به ترتيب ۷۱٫۱۹±۱۰٫۸۹, ۷۸٫۱۵±۱۰٫۷۸, ۷۸٫۴۷±۵٫۴۵, ۷۷٫۲۸±۴٫۹۷ تعيين گرديد. تيپ غالب و نادر مورفولوژيك سر در گروه قومي فارس بومي به ترتيب تيپ مزوسفال (۳۸٫۴ درصد) و هيپربراكي سفال (۱۰٫۲ درصد) و در گروه قومي تركمن به ترتيب تيپ مزوسفال (۴۱٫۸ درصد) و هيپربراكي سفال (۶درصد) تعيين گرديد. تيپ غالب صورت در گروه قومي فارس بومي با ۸۱٫۹ درصد هيپراورپروسوپيك و در گروه قومي تركمن با ۴۸ درصد همين تيپ تعيين گرديد.
اين مطالعه علاوه بر مشخص كردن انواع تيپ هاي سر و صورت نوزادان پسر در دو گروه قومي فارس بومي و تركمن مشخص نمود كه بين تيپ هاي غالب سر نوزادان دو گروه اختلاف آماري معني داري وجود ندارد، اما بين تيپ هاي غالب صورت دو گروه اختلاف آماري معني داري وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است