۱۳۹۵-۰۵-۱۲

مقاله جو اخلاق سازماني واقعي و ايده ال از ديد پرستاران بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۹۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: جو اخلاق سازماني واقعي و ايده ال از ديد پرستاران بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق
مقاله جو اخلاقي واقعي و ايده ال
مقاله درک پرستاران
مقاله اخلاق سازماني
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزني صبريه
جناب آقای / سرکار خانم: شايسته فرد مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدالذاكرين منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: چراغيان بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت و آگاهي از جو اخلاقي و چگونگي درک آن در محيط کاري مي تواند به پرستاران و مديران در شناسايي و اجراي مکانيسم هايي جهت تغيير، ارتقا و اداره جو اخلاقي کمک کند. اين مطالعه با هدف مقايسه درک پرستاران از جو اخلاق سازماني واقعي و ايده ال در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه جندي شاپور اهواز انجام شد.
اين تحقيق توصيفي – مقطعي، بر روي ۵۵۸ نفر از پرستاران بيمارستان آموزشي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز که با روش نمونه گيري تصادفي منظم انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي مشتمل بر ۲ بخش ويژگي هاي دموگرافيک، پرسشنامه جو اخلاقي واقعي و پرسشنامه جو اخلاقي ايده ال بود. پرسشنامه جو اخلاقي بر اساس نسخه فارسي پرسشنامه جو اخلاقي Olson، بوده است که در ۵ حيطه (مديران، همکاران، پزشکان، بيماران، بيمارستان) جو اخلاقي را در محيط بيمارستان بررسي مي کند. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي آزمون t-test مستقل و آناليز واريانس استفاده شد. يافته ها نشان داد که جو اخلاقي واقعي حاکم بر بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز جو مثبتي بوده است (۳٫۶۶= ميانگين). هم چنين، جو اخلاقي ايده ال پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، جوي مثبت بوده است (۴٫۷=ميانگين). تفاوت معني داري بين ميانگين نمرات درک پرستاران از جو اخلاقي واقعي و ايده ال وجود داشته است(P<0.05) . سمت و سابقه کار پرستاران ارتباط معني داري با ميزان درک پرستاران از جو اخلاقي واقعي داشته است(P<0.05) . در تحقيق حاضر، جو اخلاقي موجود جو مثبتي بوده است. اما با جو اخلاقي ايده ال پرستاران فاصله دارد. بنابراين، مديران بايد جو اخلاقي موجود را حفظ و از طرفي استراتژي هايي جهت ارتقا جو اخلاقي به کار گيرند.

© حقوق سایت محفوظ است