۱۳۹۵-۰۱-۲۰

مقاله جدا سازي، شناسايي و بررسي خاصيت آنتاگونيستي باکتري هاي چشمه آبگرم و اسيدي استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: جدا سازي، شناسايي و بررسي خاصيت آنتاگونيستي باکتري هاي چشمه آبگرم و اسيدي استان بوشهر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چشمه آب گرم
مقاله ترموفيل
مقاله آنتاگونيستي
مقاله باسيلوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: تاج آبادي ابراهيمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دمشقيان مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: شريف پور ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه وهدف: هدف از اين تحقيق شناسايي و جدا سازي باکتري هاي ترموفيل از چشمه آب گرم دالاکي واقع در استان بوشهر به روش بيوشيميايي و ملکولي و بررسي خواص آنزيمي، ضد باکتريايي و ضد قارچي سويه هاي جدا شده مي باشد.
مواد و روش ها: نمونه برداري از سطح آب، لجن و عمق ۱ متري در شرايط استريل انجام شد. نمونه ها به مدت يک هفته گرما گذاري و سپس باکتري هاي رشد کرده خالص سازي شدند. شناسايي به دو روش بيوشيمايي و ملکولي انجام شد. خواص ضد باکتر يايي عليه باکتري هاي اشرشيا کلي و استافيلو کوکوس اورئوس به روش کدورت سنجي و خواص ضد قارچي براساس قدرت بازدارندگي عليه آسپرژيلوس نايجر مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ۱۲ سويه(A1-A12)  جدا سازي و خالص سازي شدند. سويه هاي  %A1,A8,A9,A1120نمک کلريد سديم را تحمل کردند.سويه هايA1 و A11 توانايي رشد در pH=3-12 و دماي ۵۶-۲۰ در جه سانتي گراد داشتند. نتايج اثر ضد باکتريايي عليه استافيلوکوکوس اورئوس نشان داد که در سويه هاي A5,A6,A7,A10,A11,A9,A12 با افزايش غلظت عصاره سويه ها از۵% به ۲۰%، خاصيت ضدباکتريايي به صورت معني دار افزايش يافت.در حاليکه تنها سويه A12 سبب مهار رشد اشرشيا کلي در غلظت ۲۰% شد. موثر ترين سويه عليه قارچ آسپرژيلوس A2و A6 بود.با توجه به توان رشد سويه A11 در طيف وسيع دما،pH  و همچنين ارجحيت توانايي آنتاگونيستي، ترادف ناحيه ۱۶SrDNA مذکور تکتيروتوالي يابي شد. بر اين اساس سويه A11 با تشابه ۹۸% باسيلوس سوبتي ليس زير گونه اسپيززني NRRL (کد رهگيري lcl|48269) شناسايي شد.
نتيجه گيري: باکتري هاي ترموفيل به دليل اثر ضد باکتريايي و ضد قارچي در تحقيقات آينده گزينه مناسبي در زمينه درمان بيماريها و مبارزه ميکربي مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است