۱۳۹۶-۰۷-۰۲

مقاله جداسازي ژن اينترفرون گاماي بابون زيتوني و طراحي سيستمي نيمه كمي بر اساس PCR رقابتي جهت سنجش بيان اين ژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در افق دانش از صفحه ۲۰ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: جداسازي ژن اينترفرون گاماي بابون زيتوني و طراحي سيستمي نيمه كمي بر اساس PCR رقابتي جهت سنجش بيان اين ژن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاپيو آنوبيس
مقاله اينترفرون گاما
مقاله گليسر آلدئيد ۳ فسفات دهيدروژناز
مقاله بيان ژن
مقاله سنجش
مقاله RT-PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمنش كيهان
جناب آقای / سرکار خانم: روحوند فرزين
جناب آقای / سرکار خانم: اميني صفيه
جناب آقای / سرکار خانم: عندليبي محمودآبادي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كازانجي ميرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ساليان متمادي است که از پريمات ها به عنوان نزديکترين مدل هاي حيواني براي بررسي بيماريها، داروها و واکسن هاي انساني استفاده مي شود. پريمات ها همچنين ميزبان طبيعي رترو ويروس هاي خانواده STLV/HTLV هستند که از اين خانواده HTLV-I يکي از مشکلات بهداشتي استان خراسان نيز مي باشد. اخيرا در بابون زيتوني، ويروسي بسيار نزديک به HTLV-I يافت شده که آن را به عنوان مدلي ايده آل براي مطالعات درماني اين بيماري مطرح نموده است. ابداع روشهايي جهت ارزيابي سايتوکاين هاي اين حيوان، بويژه اينترفرون گاما، اولويت بالايي براي چنين مطالعاتي دارد.
روش بررسي: در اين مطالعه چگونگي جداسازي cDNA اينترفرون گاما از سلول هاي خون محيطي، مقايسه توالي ژني آن با انسان و ساير پريمات ها، ساختن پلاسميدهاي رقابتي و بالاخره چگونگي سنجش بيان اين سايتوکاين مورد بررسي قرار گرفت. به منظور استاندارد کردن نتايج اندازه گيريها در اين روش نياز به اندازه گيري بيان يک ژن خانگي نيز بود؛ به همين دليل پلاسميدي رقابتي براي سنجش بيان ژن گليسر آلدئيد ۳ فسفات دهيدروژناز (G3PDH) نيز ساخته شد.
يافته ها: دو توالي جديد مربوط به اينترفرون گاما و G3PDH اين بابون در بانک ژن NCBI ثبت گرديد. نتايج PCR رقابتي و تحليل نتايج الکتروفورز يک نمونه از سلول هاي تک هسته اي خون محيطي اين بابون نشان دهنده cDNA 7pg اينترفرون گاما در برابر ۰٫۴۵۵pg از G3PDH بود. 
نتيجه گيري: با وجود پاره اي تفاوتها بين انترفرون گاماي بابون و انسان، ساختار هر دو بسيار مشابه به نظر مي رسد. بر اساس روش ارايه شده در اين پژوهش، مي توان نسبت بيان انترفرون گاما به G3PDHرا براي مقايسه بيان انترفرون گاما بين نمونه هاي مختلف به کار برد.

© حقوق سایت محفوظ است