۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله جداسازي و تعيين خواص چهار پروتئاز جدا شده از لاتكس درخت انجير بومي خراسان (Ficus Carica) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۵ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: جداسازي و تعيين خواص چهار پروتئاز جدا شده از لاتكس درخت انجير بومي خراسان (Ficus Carica)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاتكس انجير
مقاله فيسين
مقاله خالص سازي
مقاله فعاليت آنزيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي اميد
جناب آقای / سرکار خانم: وارسته عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: داناي باغكي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: براتيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فعاليت پروتئازي لاتکس انجير در مقالات متعددي گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف مقايسه پروتئازهاي شيرابه (Latex) درخت انجير بومي خراسان با لاتکس زير گونه هاي مختلف از گونه کاريکا (Carica) انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، چهار پروتئاز (فيسين) به کمک روشهاي جداسازي به کمک نمک (Salt Fractionation) و کروماتوگرافي بر روي ستون مونو S (نوعي رزين تعويض کاتيون) از شيرابه استخراج گرديدند. کميت هايي چون فعاليت، غلظت، ضريب خاموشي مولي براي هر نمونه حداقل سه بار اندازه گيري شدند. مقايسه بين گروه ها از نظر فعاليت و ضريب خاموشي مولي با استفاده از آزمون آماري ANOVA مورد تحليل قرار گرفتند. P<0.05 به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.
يافته ها: اين پروتئازها در خواصي نظير جرم مولکولي و ضريب خاموشي مولي، فعاليت مشابهي نشان دادند. فعاليت و جرم مولکولي به ترتيب به کمک رسوب دهي کازئين و روش SDS-Page تعيين شدند؛ همچنين اين آنزيم ها رفتار متفاوتي از نظر ماندگاري بر روي ستون تعويض کننده کاتيوني نشان دادند که احتمالا به دليل تفاوت اندکي در ساختار بنيادين و نقشه پپتيدي آنها مي باشد. ميزان پروتئين و فعاليت آنزيمي شيرابه به ترتيب ۱۱۰ mg/ml و ۲۴۲ IU/ml بود. اجزايي که داراي فعاليت آنزيمي بودند در فراکسيون هاي III-VI يافت شدند. جرم مولکولي فيسين هاي III-VI حدود ۲۶٫۵ KDa تخمين زده شد. محلول ۱% پروتئين هاي موجود در فراکسيون هاي III-VI در محلول NH4CO3 0.05M داراي ضريب جذب مولي (ε۲۸۰nm) به ترتيب در حدود ۲۲، ۲۱٫۵، ۲۱ و ۲۰٫۹ بودند. فعاليت آنزيماتيک فيسين ها (فراکسيون هاي III-VI) با استفاده از سوبستراي کازئين به ترتيب ۶۱٫۶، ۶۲٫۷، ۶۳٫۴ و ۶۷٫۲ (Unit/mol) تعيين شد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين مطالعه، شيرابه انجير بومي خراسان در بين چهار زير گونه مختلف فيکوس کاريکا از نظر تعداد و فعاليت پروتئازي فيسين بسيار به زير گونه
Calimyrna که در کاليفرنياي آمريکا رشد مي کند، شباهت دارد.

© حقوق سایت محفوظ است