۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله جايگزيني پيت خزه با ساير بسترهاي آلي براي كشت پتوس (Epipremnum aureum Golden Pothos) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در مجله علوم و فنون باغباني ايران از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: جايگزيني پيت خزه با ساير بسترهاي آلي براي كشت پتوس (Epipremnum aureum Golden Pothos)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باگاس نيشكر
مقاله پالم پيت
مقاله پتوس
مقاله پيت ماس
مقاله كوكوپيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سميعي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: خليقي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: كافي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سماوات سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيت خزه يکي از بسترهاي کاشت تجاري است که در بسياري از کشورهاي جهان بخش عمده اي از آميخته خاک هاي گلخانه اي را تشکيل مي دهد اما ارزبري و هزينه زياد پيت خزه سبب اقتصادي نبودن استفاده از آن براي توليدکنندگان شده است. از اين رو يافتن جايگزين هاي ارزان با دسترسي آسان، ضروري به نظر مي رسد. بدين منظور پژوهشي با استفاده از گياه برگساره اي پتوس در دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران صورت گرفت. اين آزمايش به صورت فاکتوريل و در قالب طرح به طور کامل تصادفي با ۸ تيمار و ۶ تکرار انجام گرفت. بستري هاي کاشت به عنوان تيمارهاي آزمايش عبارت بودند از: پيت خزه، ضايعات نارگيل (کوکوپيت)، ضايعات نخل (پالم پيت) و باگاس نيشکر به صورت خالص و همچنين آميخته با %۵۰ پرليت. بيشترين تعداد و سطح برگ، وزن تر و خشک اندام هوايي و ريشه، تعداد پاگياه و طول پيچ در بستر کشت کوکوپيت و کمترين آن در باگاس نيشکر مشاهده شد. بسترهاي کشت پيت خزه و پالم پيت اثرهاي مشابهي روي بيشتر شاخص هاي رشد داشتند. ويژگي هاي بسترهاي کشت از جمله ظرفيت تبادل کاتيوني، قابليت هدايت الکتريکي، وزن ويژه ظاهري و درصد خلل و فرج کل در کوکوپيت و پالم پيت مشابه يکديگر بود و تنها تفاوت عمده اين دو بستر در مورد ويژگي ظرفيت نگهداري رطوبت بود که در پالم پيت کمتر از کوکوپيت بود. در صورتي که تيمارهايي در راستاي افزايش رطوبت در پالم پيت به کار رود، اين بستر مي تواند به عنوان جايگزين مناسب پيت خزه در کشور مطرح گردد. ضايعات خام باگاس نيشکر در اين پژوهش نتايج مناسبي را به عنوان بستر کشت گياهان نشان نداند. کوکوپيت با وجود اين که بهترين رشد گياهان را موجب گرديد، ولي با توجه به اين که يک بستر کشت وارداتي است، قابل توصيه نيست. به طورکلي اثر افزودن پرليت به بسترهاي کاشت با توجه به نوع بستر متفاوت بود.

© حقوق سایت محفوظ است