۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله جايگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: جايگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراغت
مقاله فعاليت بدني
مقاله ورزش
مقاله مردم ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تندنويس فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، بررسي پرداختن يا نپرداختن مردم به ورزش در اوقات فراغت، نوع ورزش و ارتباط بين ميزان اوقات فراغت با پرداختن به ورزش بوده است.
ابزار اندازه گيري پرسشنامه تهيه شده (r=80.1) بر اساس سوابق پژوهشي و اهداف تحقيق بوده است. جامعه آماري شامل زنان و مردان ۲۰ تا ۶۵ ساله شهري کشور بوده است و ۰٫۰۸ درصد از جامعه آماري به تعداد ۱۳۴۸۰ نفر از ۲۷ استان و ۲۴۱ شهر کشور به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند.
روش آماري توصيفي و استنباطي شامل مجذور کار، تحليل واريانس، آزمون يومان ويتني و ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون لوجستيک گام به گام بوده است.
يافته هاي تحقيق نشان داد که افراد داراي ميانگين سني ۳۴ سال و۷۹٫۳  درصد متاهل بودند. تلويزيون اولين فراغتي و پس از آن هم صحبتي بوده است. ورزش اولين فعاليت فراغتي مورد علاقه مردم است و ۶۰ درصد ورزش مي کنند و بين ميزان اوقات فراغت و رضايت مندي از گذران و پرداختن به ورزش رابطه معني داري وجود داشته است.

© حقوق سایت محفوظ است