۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله ثاثير سبک والديني و روان بنه هاي ناسازگار اوليه مادران بر حرمت خود کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: ثاثير سبک والديني و روان بنه هاي ناسازگار اوليه مادران بر حرمت خود کودکان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک والديني
مقاله روان بنه (طرحواره)
مقاله حرمت خود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دائمي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جان بزرگي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعيين پيش بيني کننده هاي حرمت خود کودک بر اساس سبک هاي والديني و روان بنه هاي منفي مادر در کودکان شهر تهران انجام شده است.
روش: براي اين منظور تعداد ۱۲۶۰ نفر (۶۳۰ کودک و ۶۳۰ مادر) انتخاب شدند. اين کودکان از بين دانش آموزان پايه چهارم و پنجم ابتدايي به روش تصادفي خوشه اي در سطح شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه حرمت خود کوپر اسميت پاسخ دادند. مادران آنها نيز توسط پرسشنامه هاي سبک والديني و روان بنه يانگ مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش هاي همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره تحليل شدند.
يافته ها: نتايج همبستگي حاکي از ارتباط معنادار سبک هاي والديني و روان بنه هاي ناسازگار اوليه مادران با حرمت خود کودکان بود. نتايج رگرسيون نيز حاکي از نقش قوي سبک والديني سخت گيرانه از ميان ديگر سبک هاي والديني مادر و نقش حوزه انفصال و طردشدگي روان بنه ها، روان بنه هاي محروميت عاطفي و بازداري هيجاني از ميان ديگر حوزه ها و ابعاد روان بنه هاي مادر در پيش بيني حرمت خود کودک بود.
نتيجه گيري: حرمت خود کودکان تا حد زيادي مي تواند تحت تاثير سبک هاي والديني و روان بنه هاي مادران آنها باشد و براي بهينه بودن سطح حرمت خود کودکان، فرهنگ سازي سبک والديني مقتدرانه و آموزش باورهاي منطقي از اهميت برجسته اي برخوردار است.

© حقوق سایت محفوظ است