۱۳۹۵-۰۱-۱۶

مقاله توليد آنتي بادي پلي کلونال عليه ناحيه ۴-۲ آنتي ژن محافظت کننده باسيلوس آنتراسيس در حيوانات آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: توليد آنتي بادي پلي کلونال عليه ناحيه ۴-۲ آنتي ژن محافظت کننده باسيلوس آنتراسيس در حيوانات آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باسيلوس آنتراسيس
مقاله آنتي ژن حفاظت کننده
مقاله آنتي بادي
مقاله روش الايزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآذين هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي محمدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آنتراکس که مسبب آن باکتري باسيلوس آنتراسيس مي باشد يک بيماري عفوني حاد است و اغلب در گياه خواران و انسان اتفاق مي افتد. فرم رويشي باسيلوس آنتراسيس يک اگزوتوکسين سه جزيي شامل آنتي ژن حفاظت کننده (Protective Antigen=PA)، فاکتور کشنده (Lethal Factor=LF) و فاکتور ادم (Edema Factor=EF) مي باشد. آنتي ژن حفاظت کننده به عنوان يک ايمونوژن اوليه براي توسعه ايمني حمايتي بر عليه آنتراکس بررسي شده است. اين مطالعه با هدف توليد آنتي بادي عليه ناحيه ۴-۲ آنتي ژن حفاظت کننده اين باکتري در حيوانات آزمايشگاهي طراحي و اجرا شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ناحيه ۴-۲ ژن PA از پلاسميد pXOI با جايگاه هاي آنزيمي BamHI و HindIII به روش PCR تکثير و در وکتورها کلون و ساب کلون شد. وکتور (+)pET28a در باکتري اشرشياکلي سويه (BL21(DE3 ترانسفورم گرديد. بعد از القاء با IPTG، بيان پروتئين ژن PA مشاهده شد. پروتئين تخليص شده در ۴ نوبت به موش و خرگوش تزريق شد؛ سپس آنتي بادي توليد شده از سرم موش و خرگوش جداسازي و توسط آزمون الايزا تاييد گرديد.
يافته ها: ناحيه ۴-۲ ژن PA کلون شده در وکتور بياني pET28a(+) به وسيله توالي يابي، PCR، آناليز آنزيمي، الکتروفورز در ژل پلي اکريل آميد و لکه گذاري وسترن مورد تاييد قرار گرفت. افزايش تيتر آنتي بادي در خون موش و خرگوش توسط آزمون الايزا تاييد گرديد.
نتيجه گيري: با توجه به ايمونوژن بودن پروتئين PA، مي توان از آن در طراحي واکسن و همچنين به عنوان ادجوانت قوي سيستم مخاطي استفاده نمود.

© حقوق سایت محفوظ است