۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله توزيع فراواني مسمومين با مواد مخدر بر اساس شاخص هاي دموگرافيك و خصوصيات باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در ارمغان دانش از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: توزيع فراواني مسمومين با مواد مخدر بر اساس شاخص هاي دموگرافيك و خصوصيات باليني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسموميت با مخدرها
مقاله سميت
مقاله مصرف بيش از حد دارو
مقاله سو مصرف دارو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبل عاملي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: مخدرها شامل آلکالوئيدهاي طبيعي و مشتقات سنتتيک آنهاست. اين ترکيبات اثرات فارماکولوژيک خود را از طريق اتصال با رسپتورهاي مختلف مخدري اعمال مي کنند. حداکثر اثرات توکسيک و درماني آنها عموما ۹۰ دقيقه پس از تجويز خوراکي حاصل مي شود. بروز مسموميت حاد با اين مواد داراي عوارضي شامل؛ عوارض سيستم اعصاب مرکزي، تنفسي و ريوي، گوارشي و… است. مخدرها در دراز مدت منجر به بروز تغييراتي در تعداد و حساسيت رسپتورهاي مخدري شده که علت بعضي از اثرات تحمل و ترک آن مي باشد. با توجه به اين ه با ارزيابي دقيق و به کارگيري روش هاي درماني و محافظتي به موقع مي توان از ميزان مرگ و مير بيماران کاست، اين پژوهش با هدف تعيين فراواني بيماران مسموم با مواد مخدر بر اساس خصوصيات فردي و باليني طراحي و اجرا شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي به صورت گذشته نگر، پرونده کليه ۲۵۲۰ بيمار بستري در بخش مسمومين مرکز پزشکي نور و علي اصغر اصفهان در سال ۱۳۸۰ مورد بررسي قرار گرفتند. از مجموع ۲۵۲۰ بيمار، تعداد ۲۶۳ مورد دچار مسموميت با مواد مخدر بودند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود و اطلاعات استخراج شده شامل؛ خصوصيات دموگرافيک و علايم باليني بودند. داده هاي جمع آوري شده با نرم افزار SPSS و شاخصهاي توصيفي تحليل شدند.
يافته ها: فراوان ترين گروه سني، گروه ۳۰-۲۱ سال (۳۸٫۳ درصد)، بيشترين فراواني طول مدت بستري ۷-۱ روز (۵۵٫۸ درصد)، بيشترين فراواني جنسي مردان (۷۱٫۴ درصد) و بيشترين فراواني فراواني نياز به حمايت تنفسي (۱۸ درصد) بودند. طريقه مصرف سم خوراکي (۶۸٫۸ درصد)، شايع ترين علايم باليني بدو ورود را علايم سيستم عصبي مرکزي (۷۴٫۱ درصد) و بيشترين نوع مخدر مصرفي ترياک (۶۰٫۴ درصد) بود. فراواني مرگ و مير (۴٫۵ درصد) بود.
نتيجه گيري: مسموميت با مواد مخدر منجر به مرگ و مير در اين بيماران گشته است که معمولا افرادي علايم باليني شديدتر داشتند که ديرتر به بيمارستان مراجعه نموده يا ميزان مخدر مصرفي بيشتر و يا از نوع قوي تري بوده است. بيشترين نوع ماده مصرفي ترياک و به صورت خوراکي است که سهل الوصول بودن آن را مي رساند. مرگ در ۴٫۵ درصد بيماران اتفاق افتاده و علت اصلي آن تضعيف تنفسي همراه با هيپوکسي بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است