۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله توزيع شدت ديسمنوره اوليه بر حسب تيپ شخصيتي در دختران دانش‌ آموز دبيرستان ‌هاي شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: توزيع شدت ديسمنوره اوليه بر حسب تيپ شخصيتي در دختران دانش‌ آموز دبيرستان ‌هاي شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۸۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديسمنوره
مقاله تيپ شخصيتي
مقاله رفسنجان
مقاله دختران دبيرستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ياسيني اردكاني سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: بشردوست نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ديسمنوره اوليه به قاعدگي دردناك بدون وجود بيماري لگني اطلاق مي‌شود .پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي است كه به منظور بررسي شيوع و شدت ديسمنوره اوليه بر حسب تيپ شخصيتي در دختران دبيرستان‌هاي شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۸۰ انجام شده است.
مواد و روش‌ها: نمونه‌هاي مورد مطالعه ۳۸۰ دختر دبيرستاني با سن ۱۸ـ۱۴سال بود، كه انتخاب آن‌ها با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي- تصادفي صورت گرفت. پژوهشگران با ارايه پرسش‌نامه (شامل مشخصات فردي و مشخصات سيكل قاعدگي براساس تقسيم‌بندي ساندل و هم‌چنين پرسش‌نامه تيپ شخصيتي بورتنر) و توجيه دانش‌آموزان اقدام به جمع‌آوري اطلاعات نمودند. اطلاعات پس از جمع‌آوري به وسيله نرم افزار spss و از طريق آزمون مجذور كاي مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند.
يافته‌ها: نتايج تحقيق نشان داد كه شيوع ديسمنوره در دختران دبيرستاني ۵/۸۵ % مي‌باشد و از نظر تيپ شخصيتي ۳/۶۳% نمونه‌ها تيپA  و ۷/۳۶% آن‌ها تيپ B بودند. آزمون آماري نشان داد كه بين ديسمنوره اوليه و تيپ شخصيتي رابطه معني‌داري وجود دارد  (p<0.001)، بدين معني كه در افراد با تيپ شخصيتي A هم شيوع و هم شدت ديسمنوره اوليه بيشتر بوده است.
نتيجه‌گيري: در صورت تاييد نتايج اين مطالعه توسط پژوهش‌هاي تحليلي، شايد بتوان بيان كرد كه بين تيپ شخصيتي A و ديسمنوره ارتباط وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است