۱۳۹۶-۰۶-۲۸

مقاله توارث اسيد اروسيك در كلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۱ در نهال و بذر از صفحه ۴۰۵ تا ۴۱۶ منتشر شده است.
نام: توارث اسيد اروسيك در كلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلزا
مقاله اسيد اروسيك
مقاله توارث

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورداد سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ساچان جي.ان.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين تعداد ژن هاي كنترل كننده اسيد اروسيك و درك نحوه اثر اين ژن ها در كلزا (Brassica napus L.) دو رقم كلزا فاقد اسيد اروسيك با چهار رقم ديگر كه داراي سطوح مختلف اسيد اروسيك از ۴٫۵% تا ۴۶٫۵% بودند،تلاقي داده شدند.ميزان اسيد اروسيك نتايج حاصل از اين تلاقيF1  ها و تلاقي هاي متقابل) حد واسط والدين بود.اين موضوع نشان داد كه توارث اسيد اروسيك توسط ژن هاي هسته كنترل شده و اثرات مادري وجود ندارد.ميزان اسيد اروسيك در بذرهاي نسل ۲F به پنج كلاس ۲%>،۱۶%-۲%،۳۲%-۱۶%،۴۴%-۳۲%و۴۴% < گروه بندي شد كه داراي نسبت ۱:۴:۶:۴:۱ بود.نسل تلاقي برگشتي با والد فاقد اسيد اروسيك از نظر اسيد اروسيك به سه كلاس ۲%>،۱۶%-۲%و۳۲%-۱۶% با نسبت هاي ۱:۲:۱ تفكيك شدند.از طرف ديگر نسل تلاقي برگشتي با والد داراي بيشترين اسيد اروسيك به سه كلاس ۳۲%-۱۶،۴۴%-۳۲% و ۴۴%< با نسبت هاي ۱:۲:۱ تفكيك شدند.الگوي تفكيك در نسل هاي ۲۱ BCنشان داد كه ميزان اسيد اروسيك در كلزا با دو ژن مستقل كنترل مي شود كه داراي اثرات افزايشي هستند.تجزيه ادغام شده داده ها نيز نتايج فوق را تأييد نمود .سهم آلل هاي اين دو ژن يكسان نبود و آلل هاي E1 و E2 در اين بررسي معادل آلل هاي Ea و Eb بود كه قبلا توسط محققان ديگر گزارش شده است.

© حقوق سایت محفوظ است