۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تهيه و خالص سازي آنتي بادي پلي كلونال بر عليه انسولين انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۷ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تهيه و خالص سازي آنتي بادي پلي كلونال بر عليه انسولين انساني
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسولين
مقاله ديابت
مقاله خوكچه هندي
مقاله آنتي انسولين
مقاله كروماتوگرافي تعويض يوني
مقاله SDS- PAGE
مقاله DID,Blot

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روان سالار حسن
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاري جليل
جناب آقای / سرکار خانم: وارسته عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيدين سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هورمون انسولين پلي پپتيدي است دو زنجيره اي با وزن مولکولي ۵٫۷ کيلودالتون و داراي ۵۱ اسيد آمينه مي باشد. اين دو زنجيره توسط پيوندهاي دي سولفيدي به يکديگر متصل مي شوند. يکي از مهمترين بيماري هاي مرتبط با انسولين بيماري ديابت مي باشد که در آن سلول ها قادر به جذب گلوکز نبوده و ميزان گلوکز خون افزايش يافته و بافت هاي بدن با کمبود انرژي مواجه مي شوند. اين عمل باعث ايجاد عوارض حاد و ديررس متعددي مي گردد. در حال حاضر جهت اندازه گيري اين هورمون از روش RLA استفاده مي شود که اين کيت ها نيز از خارج وارد مي شود. هدف از اين تحقيق، در نهايت طراحي کيت اليزا جهت اندازه گيري انسولين مي باشد. اولين گام جهت طراحي اين کيت نيز تهيه و تخليص آنتي انسولين انساني است. که طي مراحل زير انجام گرفت. جهت توليد آنتي بادي از خوکچه هاي هندي به عنوان ميزبان استفاده شد. پس از ايمونيزاسيون اين حيوانات با انسولين نو ترکيب انساني به همراه ادجوانت، از آنها خونگيري به عمل آمد و سرم آنها نيز جداسازي گرديد. جهت ارزيابي و تشخيص آنتي انسولين توليد شده در حيوان از سه روش RIA, Dot blot وDID استفاده شد. پس از اطمينان از وجود آنتي انسولين در سرم، توسط دو مرحله تخليص يعني سولفات آمونيوم اشباع و کروماتوگرافي تعويض يوني، مولکول هاي IgG جداسازي و تخليص گرديد. جهت ارزيابي ميزان خلوص آنتي بادي از تکنيک SDS – PAGE استفاده شد. در نهايت جهت اطمينان از عدم وجود باندهاي غير اختصاصي از تکنيک وسترن بلات استفاده شد که آنتي بادي هاي خالص شده از درجه خلوص بالايي برخوردار بود و باندهاي غيراختصاصي مشاهده نشد.

© حقوق سایت محفوظ است