۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله تنوع گونه اي گياهان چوبي در جنگلهاي سري يك كلاردشت، مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در زيست شناسي ايران از صفحه ۳۰۷ تا ۳۲۲ منتشر شده است.
نام: تنوع گونه اي گياهان چوبي در جنگلهاي سري يك كلاردشت، مازندران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه اي
مقاله نمونه برداري انتخابي
مقاله طبقات ارتفاعي
مقاله ارزش اهميت گونه ها
مقاله جنگلهاي كلاردشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوربابايي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دادو خدايار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي تنوع گونه اي گياهان چوبي در جنگلهاي سري يك طرح جنگلداري كلاردشت مازندران بود. براي برداشت داده ها پس از جنگل گردشيهاي متعدد، نقاطي كه در آنها تغييراتي در تركيب گونه ها رخ مي داد تعيين شدند و براساس آن عرصه جنگل مورد بررسي به پنج طبقه ارتفاع از سطح دريا تقسيم شد. همچنين با توجه به دخالتهاي انجام شده درجنگل، شش منطقه مشخص گرديد. سپس در طبقات ارتفاعي و در مناطق انتخاب شده جايي كه بيشترين غناي گونه هاي درختي وجود داشت قطعات نمونه بطور انتخابي پياده شد و در داخل آن قطر برابر سينه تمام درختان اندازه گيري و تعداد هر كدام از گونه هاي درختچه اي شمارش و نوع گونه هاي چوبي نيز شناسايي شد. براي بررسي تجديد حيات گونه هاي درختي قطعه نمونه كوچكي به مركز قطعه نمونه بزرگ پياده شد و تجديد حيات تمام گونه هاي درختي شمارش و شناسائي شد. براي برآورد تنوع گونه اي  گياهان چوبي در طي زمان، در طبقات ارتفاعي و در مناطق مختلف شاخصهاي  تنوع زيستي مواد قرار گرفت استفاده شد. همچنين ارزش اهميت گونه ها و خانواده هاي آنها براي مناطق مذكور برآورد شده است. نتايج اين تحقيق نشان داد كه ۲۱ گونه درختي و ۹ گونه درختچه اي در جنگلهاي مورد بررسي وجود دارد و تعداد گونه هاي چوبي (غنا) در طي زمان افزايش يافته است. بيشترين مقدار تنوع گونه هاي درختي در طبقه ارتفاعي ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر از سطح دريا و كمترين آن در ارتفاع ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰متر ازسطح دريا وجود داشت و بيشترين تنوع گونه هاي درختچه اي در طبقه ارتفاعي ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ متر از سطح دريا و كمترين آن در طبقه ارتفاعي ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر از سطح دريا و همچنين بيشترين مقدار تنوع تجديد حيات گونه هاي درختي در طبقه ارتفاعي ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر و كمترين آن در طبقه ارتفاعي ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ متر از سطح دريا قرار گرفته بود. همچنين بيشترين تنوع گونه هاي درختي در مناطق اصلاحي و يكبار دخالت شده و كمترين آن درتيپ اوري- لور و حاشيه روستا و بيشترين تنوع گونه هاي درختچه اي درتيپ اوري- لور و كمترين آن در مناطق شاهد و تخليه شده قرار داشت. بيشترين مقدار تنوع تجديد حيات گونه هاي درختي در مناطق اصلاحي و يكبار دخالت شده و كمترين مقدار آن در مناطق شاهد و حاشيه روستا وجود داشت. بيشترين مقدار اهميت گونه هاي درختي مربوط به گونه هاي Fagus orientalis، Carpinus betulus، Acer insigne و Alnus subcordata و كمترين آن مربوط به گونه هاي Ulmus glabra، Acer campestre، Quercus macranthera و Sorbus torminalis و بيشترين مقدار آن در طبقه درختچه اي مربوط به Ilex spinigera و كمترين آن مربوط به Berberis vulgaris و Crataegus microphylla بود. بيشترين مقدار اهميت خانواده ها مربوط به خانواده هاي Fagaceae، Betulaceae و Aceraceae و كمترين آن متعلق به خانواده هاي Ulmaceae، Tiliaceae، Oleaceae، Hammamelidaceae و Ebenaceae بود.

© حقوق سایت محفوظ است