۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گندم بهاره از نظر انباشت ماده خشك و نيتروژن در دانه در شرايط مطلوب و تنش خشكي بعد از گرده افشانيII – عملكرد پروتئين و صفات وابسته به آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گندم بهاره از نظر انباشت ماده خشك و نيتروژن در دانه در شرايط مطلوب و تنش خشكي بعد از گرده افشانيII – عملكرد پروتئين و صفات وابسته به آن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملكرد پروتئين
مقاله گندم
مقاله شاخص برداشت نيتروژن
مقاله رگرسيون چندگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي دزفولي سيدابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي هروان اسلام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 منظور بررسي تنوع ژنتيکي و مطالعه تغييرات عملکرد پروتئين و صفات وابسته به آن در دانه ژنوتيپ هاي گندم بهاره در شرايط مطلوب و تنش خشکي بعد از گرده افشاني، شانزده ژنوتيپ گندم (چهار ژنوتيپ گندم دوروم و دوازده ژنوتيپ گندم نان) در دو آزمايش جداگانه، هر يک در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در سال زراعي ۷۸-۱۳۷۷ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي اهواز مورد ارزيابي قرار گرفتند. در يک آزمايش، آبياري ها تا مرحله رسيدگي فيزيولوژيکي بر اساس نياز گياه انجام شد، در حالي که در آزمايش ديگر، آخرين آبياري در حدود يک هفته قبل از گرده افشاني صورت گرفت. نتايج نشان داد که اثر محيط فقط براي شاخص برداشت معادل گلوکز در سطح ۱% معني دار بود. تفاوت ژنوتيپ ها از نظر عملکرد پروتئين دانه، پروتئين کاه، شاخص برداشت نيتروژن، عملکرد پروتئين کل، شاخص غلظت پروتئين، نسبت پروتئين دانه به پروتئين کاه و شاخص برداشت معادل گلوکز در سطح ۱% و براي غلظت پروتئين دانه در سطح احتمال ۵% معني دار بود. ژنوتيپ هاي دوروم از شاخص برداشت نيتروژن بالاتري برخوردار بودند، اما به دليل عملکرد دانه کمتر، بيشترين عملکرد پروتئين دانه، از ژنوتيپ هاي نان به دست آمد. بجز شاخص برداشت نيتروژن در شرايط تنش، تفاوت ضرايب تنوع ژنتيکي بين ژنوتيپ هاي گندم دوروم و نان براي کليه صفات مورد مطالعه در هر دو شرايط محيطي اين تحقيق در سطح احتمال ۱% معني دار بود. تفاوت در سهم صفات موثر در مدل رگرسيون چندگانه عملکرد پروتئين دانه، نشان دهنده وجود مکانيسم هاي سازگاري يا عکس العمل متفاوت ژنوتيپ هاي مختلف گندم نسبت به تغييرات شرايط محيطي است.

© حقوق سایت محفوظ است