۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گندم بهاره از نظر انباشت ماده خشك و نيتروژن در دانه در شرايط مطلوب و تنش خشكي بعد از گرده افشاني. I- عملكرد دانه و صفات وابسته به آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۵۸ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گندم بهاره از نظر انباشت ماده خشك و نيتروژن در دانه در شرايط مطلوب و تنش خشكي بعد از گرده افشاني. I- عملكرد دانه و صفات وابسته به آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله عملكرد دانه
مقاله گندم
مقاله تنش خشكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي هروان اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي دزفولي سيدابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عبدالمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تنوع ژنتيکي و مطالعه عکس العمل ژنوتيپ هاي گندم بهاره نسبت به تغييرات شرايط محيطي، شانزده ژنوتيپ گندم (۴ ژنوتيپ گندم دوروم و ۱۲ ژنوتيپ گندم نان) در دو آزمايش جداگانه هر يک در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در شرايط مطلوب و تنش خشکي بعد از گرده افشاني در سال زراعي ۷۸-۱۳۷۷ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي اهواز مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که اثر محيط براي شاخص برداشت و وزن هزار دانه به ترتيب در سطوح احتمال ۵ و ۱% معني دار بود. واريانس بين ژنوتيپ ها از نظر عملکرد دانه، وزن هزاردانه، شاخص برداشت دانه و عملکرد بيولوژيکي معني دار گرديد. در هر دو شرايط مطلوب و تنش خشکي همبستگي عملکرد دانه با شاخص برداشت دانه و عملکرد بيولوژيکي در سطح احتمال ۱% معني دار بود. در تجزيه کلاستر بر اساس تشابه صفات، بالاترين مقدار تشابه در تغييرات صفات در ژنوتيپ هاي مورد مطالعه، به عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيکي تعلق داشت. تفاوت ضريب تنوع ژنتيکي صفات مورد مطالعه در شرايط تنش معني دار نشد، در حاليکه در شرايط مطلوب بين تغييرات عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيکي و شاخص برداشت دانه تنوع ژنتيکي معني دار وجود داشت. بطور کلي به نظر مي رسد که اثرات متقابل فرآيندهاي داخلي گياه بخصوص روابط منبع-  مخزن مسير حرکت مواد و انباشت آنها در دانه را هدايت مي کنند.

© حقوق سایت محفوظ است