۱۳۹۵-۰۳-۱۶

مقاله تنش خشکي انتهاي فصل بر روي صفات مورفولوژيکي و عملکرد دانه ۹ لاين و رقم اصلاح شده برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تنش خشکي انتهاي فصل بر روي صفات مورفولوژيکي و عملکرد دانه ۹ لاين و رقم اصلاح شده برنج
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله عملکرد
مقاله .Oryza sativa L

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيدي بنام محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: ايراني پور شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: عمارت پرداز جاويد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف تعيين تاثير تنش خشکي آخر فصل بر صفات مورفولوژيکي و عملکرد دانه ۹ رقم و لاين اميدبخش برنج که از موسسه تحقيقات برنج کشور در رشت تهيه شده بودند در چهار تکرار به صورت کرت هاي خرد شده بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي انجام شد. تنش در کرت اصلي و رقم در کرت فرعي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که بين ارقام از لحاظ عملکرد دانه در شرايط تنش و يا شرايط بدون تنش اختلاف بسيار معني دار وجود دارد. تنش هم چنين بر اغلب صفات مثل تعداد پنجه، تعداد خوشه، وزن دانه و وزن هزاردانه و عملکرد دانه تاثير معني دار داشت و باعث کاهش آن ها گرديد. اثر متقابل رقم در تنش معني دار نشد. تجزيه رگرسيون گام به گام نشان داد که صفات تعداد خوشه و تعداد دانه در خوشه با عملکرد ارتباط دارند. ارقام هاشمي و محلي اول که ارتفاع آن ها بيش تر از ميانگين کل بود، عملکرد کم تر از ميانگين کل در هر دو شرايط نشان دادند. بالعکس، رقم صالح و ۸۳۰ که از ارتفاع کم تري برخوردار بودند عملکرد بيشتري توليد کردند. ارقام ۸۳۰، حسن سرايي، لاين ۸۴۱، صالح و محلي دوم با وجود داشتن تعداد دانه در سنبله بيش تر داراي وزن دانه در بوته بيش تري نيز بودند از طرف ديگر ارقام هاشمي و محلي اول داراي تعداد دانه در سنبله کم تر و وزن دانه در بوته کم تري داشتند. به همين دليل عملکرد اين دو ژنوتيپ در بين ارقام موجود کم تر از بقيه ژنوتيپ ها بود. به طورکلي رقم صالح و در مرتبه بعدي لاين شماره ۸۳۰ داراي تحمل بيش تري به تنش خشکي بودند.

© حقوق سایت محفوظ است