۱۳۹۵-۰۳-۰۳

مقاله تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي انساني به سلول هاي شبه عصبي در محيط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۵۲۷ تا ۵۳۴ منتشر شده است.
نام: تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي انساني به سلول هاي شبه عصبي در محيط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول هاي بنيادي مزانشيمي
مقاله سلول هاي نوروني
مقاله مارکرهاي نوروني
مقاله القا
مقاله تمايز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهرجردي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروند حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان انساني توانايي تبديل به انواع مختلف سلول ها از جمله سلول هاي چربي، استخوان و غضروف را دارند. به علاوه، اين سلول ها را مي توان به انواع سلول ها مثل سلول هاي نوروني تمايز داد. روش هاي مختلفي براي تمايز دادن اين سلول ها به نورون ها گزارش شده است. با استفاده از يک روش جديد در صدد توليد پيش سازهايي هستيم که در آنها ميزان بيان مارکرهاي نوروني بيش از مطالعات انجام شده باشد.
روش بررسي: آسپيراسيون مغز استخوان، از استخوان ايلياک يک مرد بالغ سالم انجام شد. سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان در محيط کشت DMEM حاوي %۱۵ سرم جداسازي و کشت شدند. سلول هاي بنيادي مزانشيمي بين پاساژهاي ۴-۸ به حالت نوروسفر به مدت هفت روز کشت و با فاکتورهاي رشد bFGF, EGF, RA القا شدند و هفت تا ۱۴ روز بر روي پليت هاي پوشيده شده با لامينين و پلي –L – اورنيتين کشت داده شدند. به منظور بررسي ميزان بيان مارکرهاي اختصاصي سلول هاي بنيادي عصبي از روش هاي فلوسيتومتري و ايمونوسيتوشيمي استفاده گرديد.
يافته ها: فلوسيتومتري نشان داد که سلول ها بعد از القا حدود
%۹۰ ± ۲٫۵۲ مارکر نستين، حدود %۴۱٫۱ ± ۱ مارکر توبولين و %۶۷٫۸۲ ± ۱٫۰۵ مارکر GFAP را بيان مي کنند. مطالعات ايمونوسيتوشيمي و تغييرات مورفولوژيکي نيز در راستاي نتايج حاصل از آناليزهاي فلوسيتومتري بودند.
نتيجه گيري: تيمار سلول هاي مزانشيمي با bFGF, EGF, RA تعداد نورون هاي Tuj 1 مثبت را افزايش مي دهد. اين مطالعه نشان داد که سلول هاي مزانشيمي توانايي تمايز به نورون ها را در in vitro دارند و اين مساله به نوع روش القا بستگي دارد.

© حقوق سایت محفوظ است