۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله تمايز اشريشيا کلي و شيگلا از ساير انتروباکترياسه ها با استفاده از تکثير ژن lamb که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۲۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تمايز اشريشيا کلي و شيگلا از ساير انتروباکترياسه ها با استفاده از تکثير ژن lamb
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتروباکترياسه
مقاله اشريشيا کلي
مقاله شيگلا
مقاله lamb

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي جميله
جناب آقای / سرکار خانم: رجب نيا رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: چناري سيده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: وجود جلاي فلزي و تخمير لاکتوز براي شناسايي و تمايز اشريشيا کلي از ساير انتروباکترياسه ها سال هاست که در آزمايشگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرد. اما اين روش ها اشکالاتي را نيز در تشخيص دقيق اشريشيا کلي به همراه دارد. در اين مطالعه براي اولين بار در ايران با استفاده از تکنيک PCR به بررسي ژن lamB به منظور تمايز اشريشيا کلي و شيگلا از ساير اعضاي انتروباکترياسه جدا شده از نمونه هاي باليني و آب هاي سطحي شهر بابل پرداخته است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش به صورت مقطعي-توصيفي بر روي ۱۰۰ نمونه باليني جدا شده بيماران مراجعه کننده به مراکز درماني و ۳۰ نمونه آب هاي سطحي شهر بابل انجام شد. تمامي نمونه ها بر روي محيط هاي ائوزين متيلن بلو و بلاد آگار کشت داده شدند. کلني هاي رشد کرده با انجام تست هاي بيوشيميايي شناسايي گشتند. سپس DNA نمونه ها استخراج و ژن lamB با استفاده از روش PCR تکثير گرديد.
يافته ها: تمامي ۱۳۰ نمونه کشت داده شده بر روي محيط هاي بلاد آگار و ائوزين متيلن بلو رشد کردند. در اين پژوهش تمامي سويه هاي اشريشيا کلي (۴۰ مورد) و شيگلاي (۳۰ مورد) مورد پژوهش به ميزان ۱۰۰% ژن lamB را داشتند. اما در هيچ يک از باکتري هاي سالمونلا و کلبسيلا (هر کدام ۳۰ مورد) ژن ياد شده وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد که پايش ژن lamb يک روش مناسب براي جداسازي اوليه اشريشيا کلي و شيگلا از ساير اعضاي انتروباکترياسه مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است