۱۳۹۵-۰۱-۱۴

مقاله تقسيم مسووليت مدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان – پاييز – زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات حقوقي آزاد از صفحه ۱۸۷ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: تقسيم مسووليت مدني
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقسيم مسووليت
مقاله اجتماع دو سبب
مقاله اجتماع دو مباشر
مقاله دو مباشر به نحو مجمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسلو بختيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تقسيم مسوليت مدني وقتي مطرح مي گردد که دو يا چند شخص در حادثه زيانبار دخيل باشند. با توجه به اينکه مسوليت در هر حادثه بر اساس قواعد مسوليتي تعيين مي گردد؛ بنابراين، در کليه حوادث زيانبار از جمله حوادثي که ناشي از اجتماع اسباب است و تقسيم مسووليت در آن مطرح است، بايد قواعد مذکور شناسايي شود. قواعد مذکور در حقوق ايران در اين مورد ممکن است تحت يکي از اين عناوين مطرح شود: اجتماع دو سبب در عرض يکديگر، دو سبب با تاثير جداگانه، دو مباشر اشتراکي، دو مباشر با تاثير جداگانه و دو سبب و يا دو مباشر به نحو مجمل. وقتي دو يا چند شخص مشترکا به عنوان سبب زمينه حادثه زيانبار را ايجاد نموده باشند، اصطلاحا چند سبب در عرض يکديگر محسوب مي گردند و به نسبت مساوي مسوول جبران خسارت خواهند بود دو سبب ممکن است موجب حوادث زيانبار جداگانه به زيانديده واحدي گردند، در اين صورت اصطلاحا چند سبب با تاثير جداگانه ناميده مي شوند و در اين مورد اصولا هر شخص مسوول خساراتي است که خود وارد نموده، ولي هر گاه ميزان خسارت وارده توسط هر يک نامشخص باشد هر دو به طور مساوي عهده دار مسووليت خواهند بود. در صورتي که دو شخص به طور مستقيم (بدون واسطه) در حادثه زيانبار دخالت داشته باشند، گاهي ممکن است تحت عنوان دو مباشر اشتراکي در حادثه زيانبار دخالت داشته باشند که در اين صورت به طور تساوي عهده دار مسووليت خواهند بود. گاهي به عنوان دو مباشر با تاثير جداگانه در حادثه نقش خواهند داشت که در اين صورت هر يک مسوول خساراتي است که خود وارد کرده است. مگر در مواردي که تاثير هر يک از جهت ميزان خسارت نامشخص باشد که در اين صورت به طور تساوي مسووليت خواهند داشت. هر گاه حادثه زيانبار ناشي از فعل واحدي است که مردد بين چند عامل است؛ يعني قرايني وجود دارد که اجمالا فعل يکي از دو يا چند شخص منجر به حادثه شده است ولي فاعل فعل زيانبار به نحو دقيق مشخص نمي باشد در اين صورت در خصوص توزيع مسووليت نظرات مختلفي مطرح شده که نظر برگزيده تقسيم مسووليت به نسبت مساوي بين آنها مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است