۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تغييرات پارامترهاي خوني و بيوشيميايي در بيماران مبتلا به مالارياي ويواكس در شهرستان كهنوج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تغييرات پارامترهاي خوني و بيوشيميايي در بيماران مبتلا به مالارياي ويواكس در شهرستان كهنوج
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالاريا
مقاله پلاسموديوم ويواكس
مقاله پارامتر‌هاي خوني و بيوشيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع بيدكي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دليمي اصل عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري‌زايي مالاريا عمدتا بر تغييرات وسيع پارامترهاي خوني و بيوشيمايي استوار است. مقادير طبيعي اين پارامترها بر حسب شرايط اقليمي، نژادي و اقتصادي در جوامع مختلف متفاوت است و هنوز مطالعه‌اي در اين زمينه در ايران انجام نگرفته است. هدف از اين مطالعه بررسي پارامترهاي خوني و شيميايي در مالارياي ويواكس بود.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه مقادير هموگلوبين، هماتوكريت، شمارش گلبول قرمز و شاخص‌هاي گلبول قرمز MCV) و (MCH خون و نيز مقادير سرمي بيلي‌روبين مستقيم و تام، پروتئين تام، آلبومين، كلسترول تام، ترانس آمينازها، آلكالين فسفاتاز و لاكتات دهيدروژناز تعداد ۷۰ نفر بيمار مرد مبتلا به مالارياي ويواكس در شهرستان كهنوج در دو نوبت، يك بار قبل از شروع درمان اساسي با كلروكين و پريماكين و بار ديگر پس از خاتمه دوره درمان اندازه‌گيري گرديد. سپس اختلاف ميانگين مقادير قبل و بعد از درمان آن‌ها و هم‌چنين ارتباط بين سن و شدت تغييرات هريك از اين پارامترها از نظر آماري بررسي گرديد. يافته‌ها: مقادير بعد از درمان پروتيين، آلبومين، كلسترول، هموگلوبين، هماتوكريت، گلبول قرمز و MCV  با افزايش معني‌داري همراه بود(p<0.001) . در مقابل، مقادير بعد از درمان بيلي‌روبين تام و مستقيم، ترانس آمينازها، آلكالين فسفاتاز، لاكتات دهيدروژناز سرم و MCH در حد معني داري كاهش يافت (p<0.001). به علاوه از ميان پارامترهاي فوق، شدت تغييرات بيلي‌روبين مستقيم، كلسترول و فسفاتاز قليايي سرم با سن بيماران همبستگي معكوس و معني‌داري داشت.
نتيجه‌گيري: با توجه به شرايط بيماران و بازگشت مقادير اين پارامترها به حدود طبيعي خود در بعد از درمان، مي‌توان از الگوي تغييرات مقادير برخي پارامترهاي خوني و بيوشيميايي، به ويژه كلسترول، آلكالين فسفاتاز و بيلي‌روبين مستقيم به عنوان شاخصي براي تعيين وخامت بيماري مالارياي ويواكس سود جست.

© حقوق سایت محفوظ است