۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تغييرات وابسته به سن و جنس در شيوع گواتر كودكان دبستاني در گرگان يك دهه پس از يدرساني همگاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تغييرات وابسته به سن و جنس در شيوع گواتر كودكان دبستاني در گرگان يك دهه پس از يدرساني همگاني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يد
مقاله ادرار
مقاله گواتر
مقاله جنس
مقاله سن
مقاله ايران
مقاله كمبود يد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: اردوخاني آرش
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با گذشت يك دهه از مصرف همگاني نمك هاي يددار در كشور، بررسي حاضر به منظور ارزيابي شيوع گواتر در گرگان انجام شد.
مواد و روش ها: از فروردين تا خرداد ۱۳۸۲، ۱۴۰۰ (۵۰۰ دختر و ۹۰۰ پسر) كودك ۱۱-۷ ساله از ۱۲ مدرسه كه به طور تصادفي از ميان مدارس گرگان انتخاب شدند براي ارزيابي گواتر با روش لمس مورد معاينه باليني قرار گرفتند. ۱۸۳ نمونه ادرار صبحگاهي (۱۰۱ دختر و ۸۲ پسر) به طور تصادفي از كودكان داراي گواتر براي اندازه گيري غلظت يد با روش هضم كالتوف گرداوري شد.
يافته ها: گواتر در ۳۷۰ (۲۶٫۴%) كودك، ۱۷۳ (۳۴٫۶%) دختر و ۱۹۷ (۲۱٫۹%) پسر شناسايي گرديد. شيوع گواتر در دختران ۹، ۱۰ و ۱۱ ساله به ترتيب ۳۱، ۳۷ و ۵۲ درصد به دست آمد كه بيش از شيوع آن در پسران ۹، ۱۰ و ۱۱ ساله (به ترتيب ۱۷٫۲، ۲۰ و ۲۳٫۳ درصد) بود (مقادير p به ترتيب كمتر از ?.??? و?.??? و ?.????) و بيشترين نسبت شانس برابر با ۴/۷ در جمعيت ۱۱ ساله به دست آمد (فاصله اطمينان ۲٫۷۱-۸٫۰۰: ۹۵%). ميانه (محدوده؛ فاصله اطمينان ۹۵%) مقادير يد ادرار در كودكان ۱۹۰?g/L (600-20؛ ۲۳۰-۱۹۰) بود. مقادير مذكور در پسران ۲۲۰?g/L (590-30؛ ۲۶۱-۲۱۲) و در دختران ۱۷۰?g/L (600-20؛ ۲۱۷-۱۷۰) به دست آمد (P=0.001). مقادير يد ادرار كمتر از۵۰?g/L و ۱۰۰ به ترتيب در ۴ (۲/۲%) و ۱۶ (۸٫۷%) كودك داراي گواتر وجود داشت. مقادير يد ادرار كمتر از ۱۰۰µg/L در دختران ۱۱-۱۰ ساله بيش از پسران ۱۱-۱۰ ساله (P=0.02) و دختران ۹-۷ ساله (P=0.03) ديده شد. در ميان كودكان داراي گواتر، ۸۶ نفر (۴۷%) داراي يد ادرار ?۲۰۰?g/L بودند. ۹ نفر (۲۲%) از دختران ۱۱-۱۰ ساله داراي گواتر، مقادير يد ادرار كمتر از ۱۰۰?g/L داشتند.
نتيجه گيري: بر اساس مقادير يد ادرار، گرگان منطقه اي عاري از كمبود يد است ولي به نظر مي رسد هنوز تعدادي از دختران ۱۱-۱۰ ساله در معرض كمبود يد باشند. بررسي گواتر، ميزان يد دريافتي و تغييرات هورموني در نوجوانان توصيه مي گردد.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است