۱۳۹۵-۰۴-۱۰

مقاله تغييرات مکاني برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک سطحي در شکل هاي اراضي مختلف دشت تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در دانش آب و خاك (دانش كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تغييرات مکاني برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک سطحي در شکل هاي اراضي مختلف دشت تبريز
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات مکاني
مقاله شکل اراضي
مقاله ويژ گي هاي فيزيکي و شيميايي
مقاله دشت تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي فر حامد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده علي ‌اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي گل‌ سفيدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: علي اصغرزاده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: تومانيان نوراير
جناب آقای / سرکار خانم: داوتگر ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي تغييرات مکاني و توزيع فراواني ويژ گي هاي فيزيکي و شيميايي خاک سطحي در داخل و بين شکل هاي اراضي مختلف دشت تبريز در مقياس ناحيه اي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت. سيزده ويژگي براي ۹۸ نقطه خاک سطحي اندازه گيري گرديد. نمونه برداري به صورت شبکه اي منظم و به فاصله ۱۰۰۰ متر با توجه به ميزان تغييرات خاک انجام شد. شکل هاي اراضي در ناحيه مورد مطالعه تپه، دشت دامنه اي، دشت آبرفتي رودخانه اي، دشت و اراضي پست بود. مقدار رس، سيلت، درصد آهک، جرم مخصوص ظاهري، واکنش خاک و ظرفيت تبادل کاتيوني داراي توزيع نرمال بوده و ميانگين وزني قطر خاکدانه، هدايت الکتريکي، نيتروژن کل، شن، کربن آلي، فسفر قابل جذب و نسبت جذب سديم داراي توزيع نرمال لگاريتمي بودند. تفکيک نمونه ها در واحدهاي شکل اراضي باعث بهبود توزيع نرمال داده ها گرديد به طوريکه در شکل اراضي تپه، دشت آبرفتي رودخانه اي و اراضي پست تمام ويژگي ها نرمال بودند. در بين ويژگي هاي اندازه گيري شده آهک وابستگي مکاني نداشت. ميانگين وزني قطر خاکدانه، جرم مخصوص ظاهري، ازت کل، کربن آلي، فسفر قابل جذب، سيلت و شن وابستگي مکاني متوسط داشتند. ظرفيت تبادل کاتيوني، pH خاک، نسبت جذب سديم، هدايت الکتريکي و رس از وابستگي مکاني قوي برخوردار بودند. نتايج نشان مي دهد که وابستگي مکاني ويژگي هاي خاک بيشتر تحت تاثير ويژگي هاي ذاتي مثل مواد مادري، پستي و بلندي و نوع خاک مي باشد. هم چنين تغييرپذيري در ويژگي هاي خاک نتيجه تغيير در محيط هاي رسوب گذاري و يا اختلاف در مراحل خاکسازي يا هيدرولوژيکي براي موقعيت هاي مختلف شکل هاي اراضي مي باشد و مي تواند تحت تاثير آبياري، کود، بالا آمدن سطح ايستابي و يا مديريت کشاورزي قرار گيرد. بنابراين، اين عوامل ممکن است باعث انحراف داده ها از حالت نرمال گرديده و سبب چولگي داده ها در يک واحد نقشه شوند.

© حقوق سایت محفوظ است