۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله تغييرات مكاني كربن آلي خاك در موقعيت هاي مختلف شيب در اراضي شيب دار لسي منطقه توشن استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تغييرات مكاني كربن آلي خاك در موقعيت هاي مختلف شيب در اراضي شيب دار لسي منطقه توشن استان گلستان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمين آمار
مقاله لس
مقاله كربن آلي خاك
مقاله توشن
مقاله توپوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بامري ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: خرمالي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: كياني فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني اميراحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش روش هاي آمار كلاسيك و زمين آماري براي تعيين تغييرات مكاني كربن آلي خاك در ارتباط با عامل پستي و بلندي و اجزا مختلف يك شيب در اراضي تپه ماهوري و لسي منطقه توشن استان گلستان مورد استفاده قرار گرفت. سه روش زمين آماري كريجينگ، كوكريجينگ و وزن دهي معكوس فاصله، در اين مطالعه استفاده و مورد ارزيابي قرار گرفت. به اين منظور تعداد ۲۳۴ نمونه به صورت سيستماتيك و منظم از اجزا مختلف شيب تهيه شد. معيار ارزيابي در اين پژوهش مقادير ميانگين خطا و مجذور ميانگين مربعات خطا با استفاده از روش اعتبارسنجي متقابل بود. نتايج نشان داد كه در تخمين كربن آلي خاك در كل تپه ماهوري كوكريجينگ معمولي با متغير كمكي رس و مقادير RMSE برابر با ۰٫۲۵۵۲ نسبت به دو روش كريجينگ و روش وزن دهي معكوس فاصله نتايج بهتري ارايه مي دهد. نقشه درون يابي شده كربن آلي كل موقعيت شيب نشان داد كه با افزايش ارتفاع و درجه شيب مقدار كربن آلي خاك كم تر شده است. نسبت همبستگي مكاني كربن آلي براي موقعيت هاي مختلف شيب متفاوت بود كه اين الگوها كاملا به ساختار توپوگرافي وابسته بود.

© حقوق سایت محفوظ است