۱۳۹۶-۰۶-۲۵

مقاله تغييرات بيان ژنهاي N-ras ,c-Fos,RB1 ,Cyclin-D1 ,P53 در هپاتوسلولار كارسينوما در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: تغييرات بيان ژنهاي N-ras ,c-Fos,RB1 ,Cyclin-D1 ,P53 در هپاتوسلولار كارسينوما در ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتوسلولار كارسينوما
مقاله ژنتيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسني مقدم سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمند محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شهيد نگين
جناب آقای / سرکار خانم: سميعي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هپاتوسلولار كارسينوما شايع ترين تومور بدخيم اوليه كبد و چهارمين علت مرگ مرتبط با سرطان در جهان مي باشد. تاثير برخي ژنها به خصوص آنهايي كه در تنظيم چرخه سلولي نقش دارند، در ايجاد اين سرطان در مطالعات بسياري به اثبات رسيده است. اما هنوز تناقضاتي در اين زمينه وجود دارد. در اين مطالعه، ما تغييرات بيان برخي ازاين ژنها را مورد بررسي قرار داديم.
مواد و روشها: نمونه بافتي پارافينه ۲۵ بيمار (۱۸ مرد و ۷ زن) مبتلا به هپاتوسلولار كارسينوم ثابت شده از ۲۲ مركز پاتولوژي در تهران طي ۲ سال از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰) جمع آوري شدند. با استفاده از روش ايمونوهيستوشيمي (آويدين – بيوتين – پراكسيداز)، اين نمونه هارا جهت بررسي از نظر وجود پروتئين هاي P53,N-ras ,c-Fos, RBI, Cyclin-D1 رنگ آميزي كرديم نتايج مطالعه به صورت فراواني و نسبت شانس بيان شدند.
يافته ها: ميانگين ± انحراف معيار سن در بيماران اين مطالعه ۶۰٫۶±۱۲٫۵ سال بود. نمونه هاي مثبت از نظر وجود پروتئين هاي P53 ، RBI، Cyclin-D1، c-Fos، N-ras به ترتيب ۶ مورد (۲۴%)، ۳ مورد (۱۲%)، ۱۲ مورد (۴۸%) و ۲ مورد (۸%) بودند. در ۲۲ نمونه (۸۸%) تغييراتي در پروتئين هاي checkpoint فاز GI چرخه سلولي Cyclin – DI يا RBI وجود داشت. با استفاده از نسبت اين شانس براي Cyclin– DI, C,Fos, N-ras  به ترتيب ۳٫۶، ۲٫۷۵ و ۲٫۶۶ برابر بود. عدم بيان ژن RBI در تمام موارد مثبت بودن N-ras، ۴٫۷۵ برابر بيشتر از شانس منفي بودن اين ژن محاسبه شد.
نتيجه گيري: با انجام اين مطالعه، ما به وجود موتاسيون در برخي ژنها به خصوص ژنهاي P53, RBI, c-Fos و نقش كليدي آنها دركارسينوژنز هپاتوسلولار كارسينوما در ايران پي برديم. همچنين ارتباط معني داري كه بين موتاسيون هاي همزمان اين ژنها ديده مي شود، مي تواند در ايجاد هپاتوسلولار كارسينوما نقش داشته باشد.

© حقوق سایت محفوظ است