۱۳۹۵-۰۴-۱۱

مقاله تغييرات برخي فاکتورهاي خوني در طي دوره هاي گرسنگي کوتاه مدت در بچه تاس ماهيان سيبري (Acipenser baeri) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در اقيانوس شناسي از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تغييرات برخي فاکتورهاي خوني در طي دوره هاي گرسنگي کوتاه مدت در بچه تاس ماهيان سيبري (Acipenser baeri)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاس ماهي سيبري
مقاله Acipenser baeri
مقاله محروميت غذايي
مقاله فاکتورهاي خوني
مقاله شاخص هاي گلبولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرشدي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: كوچنين پريتا
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پورعلي فشتمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عشوري قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه اثرات زمان هاي مختلف گرسنگي بر روي فاکتورهاي خوني شامل هموگلوبين(Hb) ، هماتوکريت(Ht) ، تعداد گلبول هاي قرمز  (RBC)و سفيد (WBC) و هم چنين شاخص هاي گلبولي (MCV, MCH, MCHC) بچه تاس ماهيان سيبري (Acipenser baeri) با ميانگين وزني (± انحراف استاندارد) ۱۹٫۷۱±۰٫۸۳ گرم مورد مطالعه قرار گرفت. بچه ماهيان بعد از يک هفته دوران سازگاري با شرايط آزمايشي به صورت کاملا تصادفي در بين تانک هاي۵۰۰  ليتري توزيع شدند. تيمارها شامل گروه شاهد که چهار مرحله در روز تغذيه شد و سه تيمار به ترتيب ۲ روز، ۴ روز و ۸ روز گرسنگي بود. در پايان دوره هاي گرسنگي، از هر يک از تيمارها خون گيري به عمل آمد و نمونه هاي خون بلافاصله براي انجام آناليزهاي خوني به آزمايشگاه منتقل شدند. نتايج به دست آمده نشان داد ميزان هماتوکريت در گروه شاهد به صورت معني داري (P<0.05) پايين تر از تيمار دو روز گرسنگي بود. شاخص MCHC در گروه شاهد به صورت معني داري (P<0.05) بالاتر از تيمار دو روز گرسنگي بود. هيچ تفاوت معني داري ( (P>0.05بين هيچ يک از تيمارها با گروه شاهد از نظر ميزان هموگلوبين، تعداد گلبول هاي سفيد و قرمز، شاخص MCV و MCH مشاهده نشد. تعداد گلبول هاي سفيد با طولاني شدن دوره گرسنگي کاهش داشت، اگرچه اين کاهش معني دار نبود ((P>0.05. نتايج مطالعه حاضر نشان داد که دوره هاي گرسنگي کوتاه مدت تاثيرات نامطلوبي بر روي فاکتورهاي خوني ندارد. البته با اندازه گيري اين فاکتورها نمي توان به تنهايي وضعيت فيزيولوژيک ماهيان را ارزيابي کرد و پيشنهاد مي شود در مطالعات آينده ساير فاکتورهاي فيزيولوژيک خون نيز مورد بررسي قرار گيرند.

© حقوق سایت محفوظ است