۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تعيين نياز نيتروژن و فسفر گندم ديم رقم سبلان در شرايط ديم و آبياري تكميلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱۶ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تعيين نياز نيتروژن و فسفر گندم ديم رقم سبلان در شرايط ديم و آبياري تكميلي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نياز نيتروژن و فسفر
مقاله گندم ديم
مقاله آبياري تكميلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي اصل ولي
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين نياز غذايي گندم رقم سبلان در شرايط ديم و آبياري تکميلي، اين بررسي در قالب طرح بلوک هاي خرد شده با عامل آبياري در کرت هاي اصلي با سه سطح ديم (I0)، يک نوبت آبياري در مرحله ظهور سنبله (I1) و دو نوبت آبياري در مراحل ظهور سنبله و شيري شدن دانه (I2)  و تيمارهاي نيتروژن (۰،۶۰  و ۱۲۰ کيلوگرم نيترژن در هکتار) و فسفر (۰ و ۶۰ کيلوگرم P2O5 در هکتار) به صورت فاکتوريل در کرت هاي فرعي با سه تکرار و به مدت چهار سال زراعي از سال ۱۳۷۱ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي ديم مراغه به اجرا در آمد. ميزان آبياري در هر مرحله بر اساس کمبود رطوبت خاک نسبت بهF.C.  و تا عمق صد سانتيمتري خاک اعمال گرديد. نيتروژن از منبع اوره در دو نوبت (نصف در زمان کاشت + نصف ديگر در تيمارهاي آبياري هم زمان با اولين آبياري و در شرايط ديم در نيمه دوم فروردين) و فسفر از منبع سوپر فسفات تريپل در زمان کاشت تامين گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد که انجام آبياري تکميلي اثر معني داري در سطح احتمال ۱% در افزايش عملکرد دانه، عملکرد کاه و کلش و وزن هزار دانه دارد و بيشترين عملکرد دانه به ميزان ۱۸۴۳ کيلوگرم در هکتار از آبياري در مرحله ظهور سنبله و کمترين آن به ميزان ۱۶۲۷ کيلوگرم در هکتار از تيمار شاهد I به دست آمد. با کاهش رطبت خاک ازF.C. ، اثر بخشي آبياري تکميلي در افزايش عملکرد دانه افزايش يافت. کاربرد نيتروژن به طور معني داري در سطح احتمال ۱% عملکرد دانه را افزايش داد و با استفاده از معادلات رگرسيوني نياز نيتروژن گندم در شرايط ديم و يک نوبت آبياري در زمان ظهور سنبله به ترتيب ۴۸ و ۶۳ کيلوگرم نيتروژن در هکتار و نياز فسفر آن در شرايط ياد شده به ترتيب ۲۰ و ۲۸ کيلوگرم P2O5 در هکتار تعيين گرديد، بنابراين نياز نيتروژن و فسفر گندم در شرايط آبياري تکميلي بيشتر از شرايط ديم بود.

© حقوق سایت محفوظ است