۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله تعيين نورموگرام شاخص توده بدني در كودكان ۷-۱۲ ساله شهر بيرجند و مقايسه آن با منحني هاي مرجع مركز كنترل بيماريها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۲۹ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تعيين نورموگرام شاخص توده بدني در كودكان ۷-۱۲ ساله شهر بيرجند و مقايسه آن با منحني هاي مرجع مركز كنترل بيماريها
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص توده بدني (BMI)
مقاله كودكان
مقاله كودكان دبستاني
مقاله مركز كنترل بيماريها (CDC)
مقاله چاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت جو سيدعليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شاخص توده بدني (BMI) به عنوان مناسب ترين و در دسترس ترين شاخص جهت غربالگري چاقي دوران کودکي مطرح است. از آنجا که عوامل نژادي و محيطي روي قد و وزن تاثير دارند، شاخص توده بدني نيز در جوامع مختلف مي تواند متفاوت باشد. اين مطالعه با هدف تعيين شاخص توده بدني کودکان ۷-۱۲ ساله شهر بيرجند و مقايسه آن با مقادير مرجع مرکز کنترل بيماريها (CDC) انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي و توصيفي – تحليلي که در سال ۱۳۸۱ انجام شد، تعداد ۱۹۲۸ دانش آموز دبستاني شامل ۹۱۸ دختر و ۱۰۱۰ پسر از طريق نمونه گيري خوشه اي و سيستماتيک از بين دانش آموزان دبستاني شهر بيرجند، انتخاب شدند؛ وزن و قد آنان اندازه گيري شد و شاخص توده بدني از تقسيم وزن بر حسب کيلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر مربع محاسبه و صدک هاي مربوط به تفکيک سن و جنس تعيين و با مقادير مرجع CDC مقايسه شد.
يافته ها: صدک هاي شاخص توده بدني کودکان مورد مطالعه، مشخصا نسبت به مقادير مرجع CDC کاهش داشت. صدک ميانه BMI دختران در بيشتر گروه هاي سني مورد تحقيق، بين صدک CDC 25-10 و در پسران کمتر از صدک CDC10 بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه، شاخص توده بدني کودکان بيرجند با مقادير مرجع CDC متفاوت و بسيار کمتر از آن مي باشد. اين تفاوت مي تواند به دليل تفاوتهاي نژادي و برخي عوامل محيطي باشد. توصيه مي شود با بررسيهاي دقيق تر و وسيع تر، نورموگرام BMI کودکان ايراني تهيه و در ارزيابي اختلالات وزن مورد استفاده قرار گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است