۱۳۹۵-۰۳-۲۳

مقاله تعيين نقش انتروويروس هاي غير پوليويي در ايجاد فلج شل حاد (AFP) به کمک پنج رده سلولي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۳۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تعيين نقش انتروويروس هاي غير پوليويي در ايجاد فلج شل حاد (AFP) به کمک پنج رده سلولي در ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلج شل حاد
مقاله انتروويروس هاي غيرپوليويي
مقاله کشت سلولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسيان فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي حميده
جناب آقای / سرکار خانم: ساريجلو محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: ناطق رخشنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فلج شل حاد (Acute Flaccid Paralysis) توسط عوامل مختلفي ايجاد مي شود که مهم ترين عامل آن پوليو ويروس مي باشد. هدف از پژوهش ارزيابي عوامل غير پوليويي ايجاد کننده فلج در ايران مي باشد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق به منظور بهبود در قدرت جداسازي انتروويروس هاي احتمالي موجود در مدفوع کودکان مبتلا به فلج شل حاد، تمام نمونه هاي مدفوع اين کودکان، به پنج رده سلولي L20B، RD، Hep-2،Vero و GMK تلقيح شدند و با روش ميکرونوتراليزاسيون مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: با تلقيح دو نمونه از هر يک از ۴۵۸ مورد بيمار زير ۱۵ سال مبتلا به فلج شل حاد به پنج رده سلولي ذکر شده، در کل ۳۴ مورد انتروويروس از گونه ها و سروتايپ هاي مختلف جداسازي گرديد. ۷٫۱% از کل موارد مبتلا به AFP از نظر کشت سلولي و جداسازي انتروويروس ها مثبت بودند. جنسيت نقش موثري در جداسازي انتروويروس ها نداشت. اکثر موارد جداسازي ويروس ها مربوط به گروه سني ۵-۰ سال بود و با افزايش سن، از تعداد موارد جداسازي اين ويروس کاسته شد. بيشترين ويروس هاي جدا شده مربوط به پوليوويروس ها (۱۲مورد) و اکوويروس ها (۱۲ مورد) بود. در اين پژوهش نشان داده شد که موارد شناخته شده فلج باقيمانده (Residual Paralysis=RP) بيشتر توسط اکوويروس ها ايجاد مي شوند. همچنين اختلاف معني داري در تعداد موارد جداسازي پوليوويروس واکسن در افراد مبتلا به RP و افراد غيرمبتلا وجود نداشت. از اين رو نشان داده شد واکسن هاي OPV مورد استفاده در کشور از ايمني کافي برخوردار است. موارد جداسازي کوکساکي ويروس ها در نمونه هاي باليني نيز بين افراد مبتلا به RP و افراد غيرمبتلا اختلاف معني داري نداشت.
نتيجه گيري: به دليل معني دار بودن اختلاف جداسازي انتروويروس هاي غيرپوليويي بين دو گروه داراي فلج باقيمانده مثبت و منفي، نقش اين ويروس ها در ايجاد فلج باقيمانده ثابت مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است