۱۳۹۶-۰۶-۳۱

مقاله تعيين ميزان تاثير هالوتان بر مقدار سرمي آنزيم هاي كبدي كاركنان اتاق هاي عمل بيمارستان هاي شهركرد، ۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان تاثير هالوتان بر مقدار سرمي آنزيم هاي كبدي كاركنان اتاق هاي عمل بيمارستان هاي شهركرد، ۱۳۸۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هالوتان
مقاله آنزيم هاي كبدي
مقاله كاركنان اتاق عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خديوي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هالوتان كه امروزه در سطح وسيعي در بيهوشي عمومي استفاده مي شود، در تماس هاي مكرر در ايجاد هپاتيت هالوتاني و افزايش آنزيم هاي كبدي و ناهنجاري مادرزادي نقش دارد.  به دليل عدم دسترسي ابزار لازم جهت اندازه گيري گازها و بخارات هوشبر اتاق عمل، ميزان آلودگي احتمالي هواي اتاق عمل را با اندازه گيري تغييرات احتمالي آنزيم هاي كبدي پرسنل اتاق عمل مورد ارزيابي قرار داديم. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان تاثير هالوتان بر مقدار سرمي آنزيم هاي كبدي پرسنل اتاق عمل بيمارستهاي آيت اله كاشاني، هاجر و رسالت شهر كرد و به روش مورد – شادي بر روي ۸۰ نفر از پرسنل بيمارستاني (۴۰ نفر پرسنل اتاق عمل گروه مورد و ۴۰ نفر پرسنل بخش هاي بستري – گروه شاهد) با هدف اندازه گيري آنزيم هاي كبدي انجام شد. در اين مطالعه نقش متغيرهايي از جمله سن، جنس و سابقه كاري از نظر ارتباط آنها با اختلالات احتمالي آنزيم هاي كبدي بررسي گرديد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان دهنده افزايش معني دار در آنزيم هاي اسپارتات آمينو ترانسفراز (SGOT) و آلانين آمينوترانسفراز (SGOT) و آلانين آمينوترانسفراز (SGPT) در كاركنان اتاق هاي عمل بيمارستان ها نسبت به كاركنان بخش هاي بستري است. در محدوده سني ۴۰ تا ۴۴ سال تفاوت معني داري در گروه مورد نسبت به گروه شاهد در افزايش SGPT مشاهده گرديد. افزايش آنزيم هاي كبدي در گروه زنان كارمند اتاق هاي عمل نسبت به زنان كارمند در بخشهاي بستري چشمگيرتر بود. بين سابقه كاري و افزايش آنزيم هاي كبدي در گروه مورد رابطه معني داري يافت نشد. در اين بررسي افزايش آنزيم هاي كبدي در اثر عوامل خطر موجود در اتاق هاي عمل يافت شد. احتمالا تماس با هالوتان در پرسنل اتاق عمل مي تواند به عنوان عامل خطر مطرح باشد.

© حقوق سایت محفوظ است