۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله تعيين مناسبترين محل قلمه گيري از جست ها و شاخه هاي جوان در پنج گونه و کلن صنوبر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۶۲۱ تا ۶۲۹ منتشر شده است.
نام: تعيين مناسبترين محل قلمه گيري از جست ها و شاخه هاي جوان در پنج گونه و کلن صنوبر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنوبر
مقاله كلن
مقاله جست
مقاله قلمه گيري
مقاله مجتمع تحقيقاتي البرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي رفعت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مريخ فرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از اصلي ترين راهكارهاي حفاظت و صيانت از عرصه هاي منابع طبيعي و جنگلي محدود كشور، توليد انبوه چوب در عرصه هاي وسيع و گسترده مي باشد كه در اختيار داشتن نهالستانهاي مناسب يكي از الزامات اوليه اين كار است. در اين راستا ضرورت دارد تا عوامل و متغيرهاي تاثير گذار بر ميزان و كيفيت نهالهاي توليدي مورد توجه محققان قرار گيرد. عوامل متعددي همچون سن و كيفيت درخت مادري، اندازه و ابعاد قلمه و حتي محل تهيه قلمه از جست ها و شاخه هاي جوان در ميزان موفقيت و كيفيت نهالهاي توليدي موثرند. در اين بررسي سعي شده تا تاثير محل قلمه گيري از جست در ميزان موفقيت توليد نهال بررسي شود. همچنين به منظور كاربردي كردن نتايج كار در عرصه يك نهالستان با شرايط معمول و با استفاده از ۵ كلن متداول براي صنوبر كاري در كشور شامل دو گونه صنوبر اورامريكن، يك كلن دلتوئيدس، يك كلن نيگرا و يك كلن كبوده و با استفاده از سه تيمار قلمه هاي تهيه شده از ابتدا، ميانه و انتهاي جستهاي يكساله، قلمه كاري به صورت فاكتوريل و در قالب بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار در محل مجتمع تحقيقاتي البرز کرج انجام شد. مشخصه هاي اندازه گيري شده شامل زنده ماني، قطر يقه و ارتفاع نهالهاي توليدي و همچنين درصد چندجست شدگي نهالها بود كه براي تعيين چگونگي تاثيرات دراز مدت تيمارها، بررسي در دو سال متوالي انجام گرديد. نتايج بدست آمده از اين بررسي عبارتند از: ۱) پنج گونه و كلن صنوبر (صرفنظر از تيمارهاي بكار گرفته شده) از خصوصيات و قابليت هاي متفاوتي در توليد نهال برخوردارند؛ ۲) تيمار محل هاي مختلف قلمه گيري با تفاوتهاي محسوس و كاملا معني داري در ميزان زنده ماني، قطر يقه و ارتفاع نهال تاثير مي گذارند، ولي تفاوت چنداني در ميزان چندجستي شدن نهالها ايجاد نمي كنند؛ ۳) تفاوت تيمارهاي ميانه و ابتداي جست با يکديگر كمتر ولي هر دوي آنها نسبت به تيمار انتهاي جست تفاوت زياد و معني داري را نشان مي دهند و ۴) تفاوت هاي موجود در نهالهاي دوساله با شدت كمتري مشابه نهالهاي يكساله مي باشند كه حکايت از تاثير درازمدت اثر تيمارها در آينده نهالها و درختان حاصل از آنها دارد.

© حقوق سایت محفوظ است