۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله تعيين شيوع الكتروفيزيولوژيك آناستوموزمارتين گروبر در افراد نرمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در توانبخشي از صفحه ۱۵ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تعيين شيوع الكتروفيزيولوژيك آناستوموزمارتين گروبر در افراد نرمال
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناستوموز مارتین – گروبر
مقاله پتانسیل عمل مركب عضلانی
مقاله مطالعه هدایت عصبی
مقاله سندرم كانال مچ دستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رايگاني سيدمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: نيكو محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ارتباط بين اعصاب مديان و اولنار در ساعد که آناستوموز مارتين گروبر ناميده مي شود، توسط مطالعات آناتوميک و يا الکترودياگنوستيک قابل اثبات است. دانش اين آناستوموز از اهميت ويژه اي در ضايعات محيطي اعصاب مديان و اولنار برخوردار است. بنابراين در قدم اول (به عنوان هدف اصلي) شيوع اين آناستوموز در جوامع مختلف بايد تعيين گردد. مطالعه اخير در بيمارستان شهداي تجريش در سال ۱۳۸۱ انجام شده است.
روش بررسي: مطالعه در يک گروه ۱۰۶ نفري (۲۱۲ دست) که از نظر اعصاب محيطي دستها کاملا سالم بودند، انجام شد و افراد داراي بيماريهاي CTS، نوروپاتي اولنار و پلي نوروپاتي از مطالعه حذف شدند. تحريک Supramaximal روي اعصاب مديان و اولنار در قسمتهاي پروگزيمال و ديستال داده شده و CAMP از عضلات A.P.B. و A.D.M. و F.D.L. ثبت شد. معيارهاي تشخيصي آناستوموز شامل : -۱ ارتفاع موج CAMP از عضله A.P.B و تحريک مديان در قسمت پروگزيمال ≥ ديستال ۲- ارتفاع موج CAMP از عضله A.D.M. و تحريک اولنار در قسمت ديستال > پروگزيمال. ۳- ثبت CAMP از عضلات F.D.I. و يا A.D.M. و يا تحريک عصب مديان در آرنج.
يافته ها: در اين مطالعه ۲۱۲ بازو (۵۰ درصد راست و ۵۰ درصد چپ) مورد بررسي قرار گرفت متوسط سني بيماران ۲۶ سال بود و شامل محدوده اي بين ۱۵ تا ۴۵ سال مي شد و ۵۲ نفر از بيماران زن بودند. ۱۱ نفر از ۱۰۶ بيمار مورد مطالعه بر اساس معيارهاي تشخيصي داراي آناستوموز بودند که شيوع ۱۰٫۳ درصد را شامل مي شود. نسبت زن به مرد نيز ۷٫۴ مي باشد.
نتيجه گيري: بر اساس اين مطالعه شيوع آناستوموز حدودا ۱۰ درصد است در حاليکه در آخرين مطالعات ديگر شيوع آن ۳۴-۳۱ درصد گزارش شده است که براي اثبات آن لازم است مطالعات ديگري در سطح وسيعتري از جامعه به انجام برسد.

© حقوق سایت محفوظ است