۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله تعيين روابط تجربي براي برآورد زمان تمركز حوضه هاي آبخيز كوهستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۳۶ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تعيين روابط تجربي براي برآورد زمان تمركز حوضه هاي آبخيز كوهستاني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان تمركز
مقاله حوضه آبخيز
مقاله هيدروگراف (آبنمود)
مقاله هيتوگراف (بارش نمود)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلاميان سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمان تمرکز حوضه هاي آبخيز به عنوان مهم ترين عامل براي انتخاب رگبارهاي طرح هر منطقه مي باشد. محققين فرمول هاي زيادي را براي برآورد زمان تمرکز پيشنهاد کرده اند که اکثر آنها بر اساس اطلاعات محدود حوضه هاي آبخيز خاص مناطق تحت مطالعه به دست آمده اند و کاربرد آنها براي مناطق ديگر که شرايط اقليمي، توپوگرافي و مرفولژيک متفاوت دارند، با شک و ترديد توام است. با توجه به اهميت زمان تمرکز در برآورد سيلاب و شکل هيدروگراف سيلاب و نقشي که سيلاب ها در تخريب تاسيسات و ابنيه آبي، اماکن مسکوني دارند، مطالعه زمان تمرکز در پروژه هاي آبياري و زهکشي، سدسازي و هيدرولوژي شهري امري جدي محسوب مي شود. زمان تمرکز ۱۱ حوضه آبخيز کوهستاني در استان هاي تهران، مازندران و اصفهان با مساحت هاي ۱۶٫۱ تا ۷۱۲ کيلومترمربع و شيب آبراهه اصلي ۰٫۷۷ تا ۱۳٫۸ درصد، که مجهز به دستگاه هاي ثبت لحظه اي بارش سطح آب رودخانه بودند، مطالعه شد. زمان تمرکز هر حوضه آبخيز با استفاده از هيدرگراف (آبنمود) سيلاب و هيتوگراف (بارش نمود) بارندگي ثبت شده به دست آمد و با ۱۴ معادله تجربي برآورد زمان تمرکز مقايسه و روابط واسنجي شده اين معادلات از طريق نرم افزار SAS تعيين گرديد. ارزيابي اين روابط نشان داد که غير از رابطه واسنجي شده پيلگريم – مک درمات بقيه آنها دقت کافي را براي برآورد زمان تمرکز حوضه هاي آبخيز با خصوصيات مورد مطالعه اين تحقيق ندارند. بنابراين، براي رسيدن به دقت مورد نظر، از هشت متغير موثر بر زمان تمرکز براي تشکيل روابط نهايي (حالت کلي روابط زمان تمرکز) استفاده شد و از ترکيب آنها ۲۴۸ رابطه جديد و با حذف کليه داده هاي مربوط به حوضه اي که داراي کمترين شيب بود، ۲۴۸ رابطه ديگر به دست آمد. از مجموع روابط تشکيل شده، هشت رابطه که داراي دقت مناسب بودند، به دست آمد که يکي از آنها که يک متغيره بود، رابطه واسنجي شده پيلگريم – مک درمات بود. در نهايت، اين روابط به عنوان روابط مناسب برآورد زمان تمرکز در حوضه هاي آبخيز کوهستاني معرفي شدند.

© حقوق سایت محفوظ است