۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تعيين دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در آفتاب گردان رقم ركورد (Helianthus annuus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱۵۲ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: تعيين دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در آفتاب گردان رقم ركورد (Helianthus annuus)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتاب گردان
مقاله دوره بحراني كنترل علف هرز
مقاله رقابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوردي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تركماني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين دوره بحراني کنترل علف هاي هرز در آفتاب گردان در سال ۱۳۷۸ اين پژوهش در ايستگاه تحقيقات کشاورزي شهرستان بروجرد در قالب يک طرح بلوک کامل تصادفي با ده تيمار و در چهار تکرار به اجرا درآمد. تيمارها شامل دو سري: کنترل و تداخل تا ۱۰، ۲۰، و ۴۰ روز پس از سبز شدن و تيمارهاي شاهد (تداخل و کنترل تمام فصل) بودند. در اين آزمايش از علف هاي هرز جهت تعيين تراکم در واحد سطح، وزن خشک در واحد سطح و اهميت گونه ها بر حسب غالبيت و از گياه زراعي نيز جهت تعيين شاخص هاي رشد در دوره هاي مزبور نمونه گيري صورت گرفت. رقابت علف هاي هرز با گياه زراعي موجب کاهش شاخص هاي مورفولوژيک (مانند ارتفاع ساقه)، عملکرد دانه و روغن در واحد سطح گرديد. تنها صفتي که تحت تاثير رقابت قرار نگرفت درصد روغن بود. نتايج حاکي از وجود يک دوره بحراني کنترل علف هاي هرز با حداکثر ۵% کاهش عملکرد مجاز براساس معادلات برازش داده شده اجزا دوره بحراني يعني دوره عاري از علف هرز (معادله گامپرتز) و دوره بحراني حذف علف هاي هرز (معادله لجستيک) از ۴۳-۱۰ روز پس از سبز شدن معادل مرحله دو برگي(V2)  تا شروع طبق دهي(R1)  و برابر با GDD=250-1250 و با ۱۰% افت عملکرد از ۱۸ تا ۳۳ روز پس از سبز شدن معادل مرحله چهار برگي(V4)  تا ۹ برگي(V9)  يا GDD=300-950  به دست آمد.

© حقوق سایت محفوظ است