۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله تعيين انحراف تقاضاي ترانزيت هوايي كشور در بخش پروازهاي عبوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي عمران (دانشکده مهندسي) از صفحه ۱۵ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تعيين انحراف تقاضاي ترانزيت هوايي كشور در بخش پروازهاي عبوري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرواز عبوري
مقاله ترانزيت هوايي
مقاله تقاضا
مقاله حمل و نقل هوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفارزاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مستوفي دربان كامبيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي مطالعه حاضر، شناسايي پتانسيل ‌هاي ترانزيت هوايي كشور در بخش پروازهاي عبوري و برآورد ميزان تقاضاي انحراف يافته از مسيرهاي هوايي كشور به ساير مسيرهاي جايگزين مي ‌باشد. پس از تعيين محدوده مورد مطالعه و ناحيه ‌بندي آن، سه پايگاه اطلاعاتي ويژه به منظور انجام بررسي ‌هاي آماري ايجاد شد. نمونه ‌هاي آماري گردآوري شده در اين پايگاه ‌ها، عمدتا مربوط به بازه زماني ۲۰ الي ۲۷ ماه مي سال ۲۰۰۲ ميلادي است. دليل اصلي انتخاب بازه زماني يک هفته ‌اي، دوره تكرر پروازهاي منظم در سطح جهان مي ‌باشد. ۱۱ زوج ناحيه مختلف به عنوان پتانسيل كشور در ترانزيت هوايي شناسايي شد. نتايج نشان دادند كه علي ‌رغم كوتاهي مسيرهاي هوايي كشور در بين زوج نواحي موثر شناسايي شده، كمتر از چهل درصد از پروازهاي قابل عبور، وارد اين مسيرها شده و مابقي جذب مسيرهاي موازي و به ويژه آسمان جنوب خليج فارس مي ‌شوند. پس از تشكيل جداول دسته‌ بندي شده متقاطع، نقش خطوط هواپيمايي مختلف بر اساس سهم پتانسيل ‌هاي آشكار از مجموع كل پتانسيل مربوط به هر يک از آنها در آسمان كشور ارزيابي شد. همچنين در اين پژوهش تحليل آماري داده‌ هاي گروه ‌بندي شده با استفاده از مدل ‌هاي لگاريتم – خطي انجام شد و با استفاده از اين مدل ‌ها، فرضيه صفر اثرات متقابل تركيبي بررسي شد. نتايج برازش اين مدل ‌ها بر جداول دسته‌ بندي شده متقاطع، به وضوح نقش موثر متغير دسته‌ بندي شده شركت ‌هاي هواپيمايي مختلف را در بازار ترانزيت هوايي كشور نشان مي ‌دهد. در مرحله بعدي، با استفاده از آزمون آماري «t» يک ‌طرفه گروه ‌بندي شركت‌ هاي هواپيمايي مختلف بر اساس درآمدهاي ارزي از دست رفته كشور انجام شد. در ادامه، در اين رويكرد، اولويت ‌بندي مسيرهاي هوايي بين ‌المللي كشور، از نظر حجم تردد عبوري و توزيع زماني تقاضاي موجود در هر يک از آنها تعيين شد. همچنين با توجه به اختلاف برآورد شده موجود مابين پتانسيل ‌هاي آشكار در آسمان كشور با كل پتانسيل موجود، شامل پتانسيل ‌هاي آشكار و پنهان، راه‌ كارهايي به منظور تبديل سطح پنهان پتانسيل به سطح آشكار ارائه گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است