۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله تعيين ارتباط سطوح مختلف نيازهاي مازلو و رضايت مندي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ، ۱۳۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل از صفحه ۱۶۰ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: تعيين ارتباط سطوح مختلف نيازهاي مازلو و رضايت مندي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ، ۱۳۸۱
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلسله مراتب نيازهاي مازلو
مقاله رضايتمندي از شغل
مقاله كاركنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرشي شهنام
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي بازرگاني همايون
جناب آقای / سرکار خانم: سيف نژاد شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: سالم صافي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: بي ريا مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عدم رفع نيازهاي مختلف کارکنان در سازمان به شکل هاي گوناگون از جمله پايين بودن بازده کاري، کاهش کارايي، پايين بودن ميزان اثر بخشي، عدم تحقق برخي از اهداف سازماني و … خود را نشان مي دهد. ارزيابي و سنجش نيازهاي کارکنان در مقاطع زماني خاص نه تنها منجر به ارتقاي سطح رضايت مندي خواهد شد بلکه مي تواند در انگيزش کارمندان نيز سهم بسزايي داشته باشد.
روش کار: اين مطالعه به صورت توصيفي – تحليلي است. روش نمونه گيري به صورت سيستماتيک بوده که در دو طبقه از کارکنان داراي تحصيلات دانشگاهي و کارکنان بدون تحصيلات دانشگاهي در نظر گرفته شده است. بر همين اساس حجم اوليه نمونه شامل ۶۱۵ نفر محاسبه شد. با استفاده از پرسش نامه دو قسمتي، داده ها جمع آوري و به وسيله نرم افزار SPSS نسخه ۱۱ و EPI INFO 2000 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در ارزيابي رضايت شغلي، %۲۳٫۲ از پرسنل از شغل خويش ناراضي بودند. %۲۶٫۹ از پرسنل داراي مدرک دانشگاهي از رشته تحصيلي خويش ناراضي بودند. %۶۳ از پرسنل از ديدگاه هاي مسئولين حوزه بهداشت و درمان در خصوص رفاه کارکنان ناراضي بودند. ميزان نارضايتي از عملکرد هيات رييسه دانشگاه در خصوص توجه به مسايل کارکنان %۵۱ بود. ميزان رضايت کارکنان از عملکرد معاونت دانشگاهي حوزه مرتبط در خصوص مسايل کارکنان نشان دهنده وجود %۴۴٫۲ نارضايتي بود. %۳۵٫۹ از پرسنل از رييس حوزه مديريتي مربوط در خصوص مسايل کارکنان ناراضي بودند. اولويت نيازهاي کارکنان به ترتيب شامل نياز به خوديابي، نياز به احترام، نياز به تعلق اجتماعي و محبت، نياز به امنيت و نيازهاي فيزيولوژيک بود. نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين رضايت مندي کارکنان و سطوح مختلف مديريت رابطه معکوس وجود دارد. همچنين يافته هاي حاصل از اين پژوهش نشانگر آن بود که ميزان رضايت مندي کارکنان از مدير مستقيم خود (%۶۴) در مقايسه با هيات رييسه دانشگاه بيشتر است (%۴۹). بين رضايت مندي کارکنان با سطح تحصيلات ارتباط معني داري وجود داشت (p<0.05). بين رضايت مندي از عملکرد دانشگاه و جنس ارتباط معني داري وجود نداشت. نتايج اين پژوهش نشان داد که ارتباط بين نوع تحصيلات با سطوح نيازهاي مختلف کارکنان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل معني دار است (p<0.05). ارتباط بين رضايت مندي و سطوح مختلف مازلو با استفاده از آزمون مجذور کاي بررسي شد که تنها در مورد نيازهاي گروه «د» با رضايت مندي از شغل ارتباط معني دار آماري وجود داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: ميزان رضايتمندي کارکنان از هيات مديره سطوح بالاي سازماني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني در سطح پايين است. نيازهاي خودشکوفايي و احترام به خويش نسبت به ساير نيازها از اولويت بالايي برخوردار است.

© حقوق سایت محفوظ است