۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تعديل پاسخ ايمني سلولي متعاقب سوختگي در مدل حيواني موش Balb/c که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۹۴ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: تعديل پاسخ ايمني سلولي متعاقب سوختگي در مدل حيواني موش Balb/c
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوختگي
مقاله ازدياد حساسيت تاخيري
مقاله سايمتيدين
مقاله پيريمتامين
مقاله تعديل ايمني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسن زهير
جناب آقای / سرکار خانم: ابتكار معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: محقق حضرتي رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بروز عفونت عامل اصلي مرگ و مير در بيماران با سوختگي مي‌باشد. شيوع بالاي عفونت‌ها بعد از سوختگي به مهار شديد سيستم ايمني نسبت داده شده است. هدف اين مطالعه تعديل پاسخ ايمني سلولي توسط داروهاي سايمتيدين و پيريمتامين, پس از سوختگي در مدل حيواني مي‌باشد.
مواد و روش‌ها: ۸۰ سر موش نر از نژاد Balb/c بيهوش شدند و يك سوختگي تمام ضخامت به اندازه ۱۰% كل سطح بدن در آنها ايجاد گرديد. سپس پاسخ‌هاي ازدياد حساسيت تاخيري (DTH) بر عليه گلبول قرمز گوسفند (SRBC) و تاثير سايمتيدين (در دوزهاي ۵، ۱۰ و ۱۵ ميلي‌گرم بر كيلوگرم) و پيريمتامين(در دوزهاي ۵/۲، ۵ و ۱۰ ميلي‌گرم بر كيلوگرم) بر روي اين پاسخ در روز دهم بعد از سوختگي بررسي شد.
يافته‌ها: مشاهده شد كه در روز دهم بعد از سوختگي پاسخ DTH به شدت مهار مي‌گردد. سايمتيدين در دوزهاي ۱۰ و ۱۵ ميلي‌گرم بر كيلوگرم و پيريمتامين در دوزهاي ۵ و ۱۰ ميلي‌گرم بر كيلوگرم اين پاسخ را اصلاح و به طور قابل معني‌داري افزايش دادند. سايمتيدين و پيريمتامين به ترتيب در دوز‌هاي ۵ و ۵/۲ ميلي‌گرم بر كيلوگرم تاثيري بر روي پاسخ DTH نداشتند.
نتيجه‌گيري: اين نتايج نمايانگر اين است كه متعاقب سوختگي پاسخ DTH به شدت كاهش مي‌يابد و داروهاي سايمتيدين و پيريمتامين مي‌توانند باعث اصلاح و افزايش اين پاسخ بعد از سوختگي شوند.

© حقوق سایت محفوظ است