۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله تعامل بلندمدت سرمايه‌ گذاري و صادرات غير نفتي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۳ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۴۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تعامل بلندمدت سرمايه‌ گذاري و صادرات غير نفتي ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه‌ گذاري
مقاله صادرات غيرنفتي
مقاله درآمدهاي ارزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي سيدكميل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اتكا به نفت، از ويژگي‌هاي خاص اقتصاد ايران است. تحليل اقتصاد ايران، به خوبي گوياي اين واقعيت است كه نوسانات قيمت‌هاي جهاني نفت، كاهش ذخاير نفتي، بالا رفتن هزينه استخراج و بي‌اطميناني نسبت به آينده بازارهاي جهاني نفت، مي‌تواند در رشد و توسعه كشور اختلال ايجاد كند.
تأكيد بر توسعه صادرات غيرنفتي به‌عنوان يك استراتژي رشد و توسعه اقتصادي، مدتي است در كشور ما مطرح است. توسعه صادرات غير‌نفتي، علاوه بر اين كه سبب افزايش درآمدهاي ارزي و غيرنفتي و بهبود تراز پرداخت‌هاي ارزي مي‌شود، مي‌تواند تاثيري جدي بر سهم تجاري ايران در بازارهاي جهاني داشته باشد و قدرت و مزيت نسبي و رقابتي كشورمان را افزايش دهد.
مقاله حاضر به آزمون اين فرض مي‌پردازد كه رابطه‌اي تقابلي بين سرمايه‌گذاري و صادرات غير‌نفتي وجود دارد. سرمايه‌گذاري در بلند‌مدت بر رشد صادرات غير‌نفتي اثر مثبت دارد، اما در كوتاه‌مدت رشد محدودي در آن ايجاد مي‌كند. به اين منظور، با ارايه يك چارچوب نظري و با استفاده از روش ((ARDL رابطه بلند‌مدت و با استفاده از مكانيسم تصحيح ـ خطا (ECM) رابطه كوتاه‌مدت آن برآورد مي‌شود. مزيت روش ARDL نسبت به ساير روش‌ها (از جمله«انگل ـ گرنجر» و «يوهانسن ـ جوسيلوس»)، آن است كه اين روش تنها يك بردار هم‌جمع‌كننده را مشخص مي‌كند و دوره مورد بررسي نيز مبتني بر فاصله زماني ١٣٨٠ـ١٣٤٠ است.
نتايج به‌دست آمده، حاكي از آن است كه همواره سرمايه‌گذاري، نرخ ارز و قيمت نسبي صادرات در بلند‌مدت بر عرضه صادرات غيرنفتي اثر مثبت دارد، اما اثر متغير مصرف بر صادرات غير‌نقتي در بلند‌مدت منفي است. هم‌چنين رفتار كوتاه‌مدت صادرات غيرنفتي بر اساس مكانيسم تصحيح ـ خطا در مقابل متغيرهاي توضيحي مورد بررسي قرار گرفته است؛ به‌گونه‌اي که نتايج به‌دست آمده، نشان مي‌دهد عرضه صادرات غيرنفتي در كوتاه‌مدت نيز به‌طور ‌معني‌داري تحت تاثير اين متغيرها، ازجمله سرمايه‌گذاري است؛ در حالي كه اين تاثيرات در بلند‌مدت به مراتب بيشتر است.

© حقوق سایت محفوظ است