۱۳۹۶-۰۷-۱۲

مقاله تشخيص گونه هاي انگل مالاريا به روش Nested-PCR در پشه هاي ناقل و خون هاي آلوده منطقه چابهار و ايرانشهر ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۳ در حكيم از صفحه ۲۴ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تشخيص گونه هاي انگل مالاريا به روش Nested-PCR در پشه هاي ناقل و خون هاي آلوده منطقه چابهار و ايرانشهر ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالاريا
مقاله پلاسموديوم ويواكس
مقاله پلاسموديوم فالسيپاروم
مقاله Nested-PCR
مقاله آنوفل استفنسي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عشاقي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: تقي لو بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از انجام مطالعه تعيين ميزان آلودگي آنوفل ها به اسپروزوييت انگل مالاريا بوده است. به اين منظور آلودگي پشه هاي ناقل و خون هاي انساني آلوده به انگل مالاريا منطقه چابهار و ايرانشهر استان سيستان و بلوچستان ايران به روش ملکولي Nested-PCR مورد بررسي قرار گرفت.
روش کار: در اين مطالعه سر و سينه ۱۲۹۴ آنوفل ماده و ۱۴ نمونه خون آلوده به انگل از دو پيک انتقال بيماري مالاريا در ماه هاي ارديبهشت – خرداد و مهر – آبان سال ۱۳۸۱ جمع آوري و مورد بررسي قرار گرفت. شناسايي گونه هاي انگل به روشNested-PCR  با پرايمرهاي اختصاص به جنس و گونه طراحي شده از بخش ssrDNA ژن ريبوزومال DNA و الکتروفورز محصولات PCR در ژل آگارز حاوي اتيديوم برومايد انجام شد.
نتايج: نتايج اين مطالعه نشان داد که گونه غالب انگل مالاريا گونه پلاسموديوم ويواکس مي باشد. با اين حال بخشي از نمونه هاي خون آلوده، داراي آلودگي توام به پلاسموديوم فالسيپاروم و ويواکس بودند. در بين آنوفل هاي آزمايش شده فقط گونه آنوفل استفنسي با ۰٫۲۲%، به گونه پلاسموديوم ويواکس آلودگي نشان داد.
نتيجه گيري: تشخيص آلودگي آنوفل ها به انگل مالاريا تا حد گونه بوسيله روش Nested-PCR براي اولين بار در ايران انجام مي شود و نشان داد که اين روش بسيار حساس، دقيق و کاربردي تر از ساير روش هاي تشخيصي مي باشد و توصيه مي شود در مطالعات اپيدميولوژيک مالاريا در مناطق مختلف مالارياخيز کشور به کار گرفته شود.

© حقوق سایت محفوظ است