۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله تحليل همديد ارتباط بين نوسان بارش روزانه در کرانه هاي جنوبي ايران و تغييرات فشار تراز دريا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: تحليل همديد ارتباط بين نوسان بارش روزانه در کرانه هاي جنوبي ايران و تغييرات فشار تراز دريا
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارش
مقاله کرانه هاي جنوبي
مقاله فشار تراز دريا
مقاله الگوي گردشي
مقاله الگوي بارش – فشار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبانكاري مهران
جناب آقای / سرکار خانم: حلبيان اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر ارتباط داده هاي بارش روزانه ايستگاه هاي جنوبي ايران زمين و داده هاي فشار تراز دريا پايگاه داده NCEP/NCAR با رويکردي محيطي به گردشي در دوره زماني (۱۳۸۳-۱۳۳۹) به کمک روش همبستگي بررسي شد. پس از محاسبه ماتريس همبستگي ميان مقادير بارش و فشار، نقشه ضريب همبستگي بارش – فشار هر يک از ايستگاه ها ترسيم شد. مقايسه و تحليل نقشه هاي حاصل آشکار نمود که صرف نظر از تفاوت هاي جزيي، اين منطقه ماهيتي دو الگويي دارد، با اين توضيح که در اکثر ايستگاه هاي منطقه، دو الگوي بارش – فشار کاملا مشخص با عناوين «سوداني» در محل استقرار رژيم موسمي سوداني و «موسمي آسيايي» منطبق بر خاستگاه گردش موسمي هند، بارش در کرانه هاي جنوبي ايران را تحت تاثير قرار مي دهند. بررسي نتايج حاصل از اين پژوهش و مقايسه آن با تحقيقات پيشين، ضمن تاييد بسياري از نظرهاي محققان قبلي آشکار نمود که حدود  10تا  20درصد از نوسان بارش روزانه در کرانه هاي جنوبي ايران در سطح تراز دريا با کاهش و افزايش ميزان فشار در عرصه کنش قلمرو استيلاي رژيم موسمي مستقر بر روي جنوب و جنوب شرقي آسيا و نيز الگوي گردشي فشار سوداني مرتبط و همزمان است، لذا براي تبيين بيشتر رابطه بارش – فشار در منطقه بايد با تکنيک هاي اقليم شناختي گوناگون به دنبال آشکارسازي نقش ديگر الگوهاي گردشي فشار موثر بر فرآوري بارش در جنوب ايران زمين بود.

© حقوق سایت محفوظ است