۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله تحليل عوامل موثر در آنومالي الگوي شبکه زهکشي تاقديس نسار (زاگرس شمال غربي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: تحليل عوامل موثر در آنومالي الگوي شبکه زهکشي تاقديس نسار (زاگرس شمال غربي)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکتونيک
مقاله الگوي زهکشي
مقاله ليتولوژي
مقاله شيب
مقاله تاقديس نسار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري اقدم مريم
جناب آقای / سرکار خانم: باقري سيدشكري سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاقديس نسار در غرب کشور و در جنوب استان کرمانشاه واقع شده است. الگوي شبکه زهکشي در هر منطقه تحت تاثير عوامل متعددي شکل مي گيرد که اين الگو در تاقديس نسار علي رغم وسعت کم آن داراي آنومالي شديد است و اين امر منعکس کننده ليتولوژي متفاوت، تاثيرات تکتونيک و تغييرات شيب در تاقديس است. هدف از اين پژوهش شناخت عوامل موثر و ميزان تاثير هر يک از اين عوامل در آنومالي الگوي شبکه زهکشي تاقديس نسار است. در اين تحقيق، ابتدا با توجه به نوع الگوي زهکشي، تاقديس به شش زيرحوضه تقسيم گرديد. سپس ليتولوژي، تکتونيک و شيب توپوگرافي به عنوان متغيرهاي اصلي ارزيابي و تحليل شدند. نتايج بررسي حاکي از آن است که ليتولوژي عامل اصلي آنومالي الگوي زهکشي در تاقديس نسار است. الگوي موازي در سازندهاي سخت (آهکي) و نواحي پرشيب شکل گرفته و الگوي درختي (دندريتي) در سازندهاي سست (گورپي – پابده) و نواحي کم شيب تر تکامل يافته است. ويژگي هاي مورفومتري شبکه زهکشي تا حدودي متاثر از جنس سازندها و ميزان شيب هستند. وقوع زمين لغزه و دخالت تکتونيک، از ديگر عوامل تاثير گذار در نوع الگوي زهکشي تاقديس هستند. تکتونيک با حذف سازند آسماري و رخنمون سازندهاي گورپي و پابده نقش اصلي را در شکل گيري الگوي درختي در زير حوضه هاي ۴ و ۵ ايفا مي کند، اما در زير حوضه هاي ديگر تاثير کمي به صورت جا به جايي و قطع شدگي آبراهه توسط گسل ها دارد.

© حقوق سایت محفوظ است