۱۳۹۵-۰۴-۰۲

مقاله تحليل عوامل موثر بر نابرابري در نقاط شهري استان هاي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در آمايش محيط از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: تحليل عوامل موثر بر نابرابري در نقاط شهري استان هاي ايران
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علل نابرابري
مقاله توسعه
مقاله نقاط شهري
مقاله استان هاي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف مقاله حاضر، رتبه بندي، تعيين سطوح توسعه در سال ۱۳۸۵ و تحليل علل و عوامل نابرابري در نقاط شهري استان هاي ايران با استفاده از ۵۴ شاخص در بخش هاي بهداشتي و درماني، فرهنگي و آموزشي، اقتصادي، زيربنايي و مسکن، ورزشي و تلفيقي از شاخص هاي مورد مطالعه مي باشد. روش پژوهش مقاله «توصيفي – تحليلي» است. ابتدا با استفاده از روش تحليل عاملي درجه توسعه يافتگي نواحي محاسبه و رتبه هر يک از نواحي در شاخص هاي بخش هاي مورد مطالعه مشخص شد. سپس با استفاده از روش تحليل خوشه اي، نقاط شهري استان هاي ايران در سه سطح توسعه يافته، نيمه توسعه يافته و محروم طبقه بندي شده اند. با بهره گيري از ضريب پراکندگي، روند و شکاف نابرابري ميان نقاط شهري استان هاي ايران مشخص شده است.
با بررسي علل و عوامل ذکر شده در مقاله، روشن مي شود که عوامل مختلف در تکوين نابرابري در ايران سهيم هستند و هيچ کدام از عوامل به تنهايي نمي تواند توجيه کننده عقب ماندگي و نابرابري ميان نواحي باشد، زيرا نابرابري عنصر پيچيده اي است که مجموعه اي از عوامل منجر به ظهور آن مي شود. به هر حال، نتايج بررسي حاضر، حاکي از آن است که عوامل اقتصاد سياسي و نظام برنامه ريزي و سياست هاي کلان نقش بيش تري نسبت به ساير عوامل در تکوين و تشديد نابرابري در نقاط شهري استان هاي ايران داشته اند.

© حقوق سایت محفوظ است