۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله تحليل عاملي عوامل بازدارنده پيرامون توسعه فناوري نانو در بخش کشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تحليل عاملي عوامل بازدارنده پيرامون توسعه فناوري نانو در بخش کشاورزي ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري نانو
مقاله عوامل بازدارنده
مقاله توسعه کشاورزي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماقبل روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خيام نكويي سيدمجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون ترديد، فناوري نانو مي تواند نقشي مهم در افزايش توليدات کشاورزي و امنيت غذايي براي جمعيت روبه رشد جهان داشته باشد. هدف کلي اين تحقيق، تحليل عاملي عوامل بازدارنده توسعه فناوري نانو در بخش کشاورزي ايران بوده است. اين تحقيق از نوع کاربردي و روش تحقيق نيز پيمايش بود. جامعه آماري تحقيق، محققين آشنا يا فعال در حوزه فناوري نانوي مراکز و موسسات تحقيقات ملي کشاورزي بوده (N=187) که با استفاده از نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب تعداد ۱۲۳ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه اي بود که روايي آن بر اساس نظر جمعي از متخصصان تاييد و پايايي آن با استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ (a=0.92) محاسبه گرديد. عوامل بازدارنده توسعه فناوري نانو با استفاده از روش تحليل عاملي در ۵ عامل دسته بندي شدند. عامل اول با نام مشکلات اعتباري – مالي با تبيين ۱۸٫۵۴ درصد از واريانس به عنوان مهم ترين عامل معرفي شد. عوامل بعدي به نام هاي مشکلات آموزشي، مشکلات مديريتي، مشکلات پژوهشي و مشکلات اطلاعاتي – ارتباطاتي دسته بندي شدند که در مجموع ۶۹٫۸۹ درصد از واريانس را تبيين نمودند. بر اساس نتايج بدست آمده پيشنهادهايي براي توسعه فناوري نانو در بخش کشاورزي ارائه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است